A Wersja graficzna
A- A A+

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jar-Jan Jacek Kwiatkowski

Nazwa firmy
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jar-Jan Jacek Kwiatkowski
Adres 02-496 Warszawa, Magnacka 4/94
Telefon
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 2/2012
NIP 534-194-65-60
REGON 142606698
Data wpisu
2012-04-02
Kody odpadów
 • 150101 - Opakowania z papieru i tektury
 • 150102 - Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 150103 - Opakowania z drewna
 • 150104 - Opakowania z metali
 • 150105 - Opakowania wielomateriałowe
 • 150106 - Zmieszane odpady opakowaniowe
 • 150107 - Opakowania ze szkła
 • 150109 - Opakowania z tekstyliów
 • 200101 - Papier i tektura
 • 200102 - Szkło
 • 200108 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 200110 - Odzież
 • 200111 - Tekstylia
 • 200138 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 • 200139 - Tworzywa sztuczne
 • 200140 - Metale
 • 200141 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
 • 200199 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 • 200201 - Odpady ulegające biodegradacji
 • 200202 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
 • 200203 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
 • 200301 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • 200302 - Odpady z targowisk
 • 200303 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
 • 200307 - Odpady wielkogabarytowe
 • 200399 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 •  Powrót