A Wersja graficzna
A- A A+

MPK Pure Home Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Nazwa firmy
MPK Pure Home Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Adres 07-401 Ostrołęka, Kołobrzeska 5
Telefon 297691800
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 9/2012
NIP 758-211-70-04
REGON 551318936
Data wpisu 2012-07-26
Kody odpadów
 • 150101 - Opakowania z papieru i tektury
 • 150102 - Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 150103 - Opakowania z drewna
 • 150104 - Opakowania z metali
 • 150105 - Opakowania wielomateriałowe
 • 150106 - Zmieszane odpady opakowaniowe
 • 150107 - Opakowania ze szkła
 • 150109 - Opakowania z tekstyliów
 • 150110 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
 • 150111 - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
 • 160103 - Zużyte opony
 • 170101 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 170102 - Gruz ceglany
 • 170103 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • 170107 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 • 170201 - Drewno
 • 170202 - Szkło
 • 170203 - Tworzywa sztuczne
 • 170401 - Miedź, brąz, mosiądz
 • 170402 - Aluminium
 • 170403 - Ołów
 • 170404 - Cynk
 • 170405 - Żelazo i stal
 • 170406 - Cyna
 • 170407 - Mieszaniny metali
 • 170411 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10
 • 170508 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
 • 170604 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
 • 170802 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
 • 170904 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
 • 200101 - Papier i tektura
 • 200102 - Szkło
 • 200108 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 200110 - Odzież
 • 200111 - Tekstylia
 • 200113 - Rozpuszczalniki
 • 200114 - Kwasy
 • 200115 - Alkalia
 • 200117 - Odczynniki fotograficzne
 • 200119 - rodki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 • 200121 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • 200123 - Urządzenia zawierające freony
 • 200125 - Oleje i tłuszcze jadalne
 • 200126 - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 • 200127 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • 200128 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • 200129 - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • 200130 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • 200131 - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 200132 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 200133 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 • 200134 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 200135 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
 • 200136 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • 200137 - Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • 200138 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 • 200139 - Tworzywa sztuczne
 • 200140 - Metale
 • 200141 - Odpady zmiotek wentylacyjnych
 • 200180 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 • 200199 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 • 200201 - Odpady ulegające biodegradacji
 • 200202 - Gleba i ziemia, w tym kamienie
 • 200203 - Inne odpady nieulegające biodegradacji
 • 200301 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • 200302 - Odpady z targowisk
 • 200303 - Odpady z czyszczenia ulic i placów
 • 200304 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 • 200306 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 • 200307 - Odpady wielkogabarytowe
 • 200399 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 •  Powrót