Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu ePODATKI.


DEFINICJE

- Serwis Internetowy („ePodatki”) – dedykowana strona internetowa, umożliwiająca wgląd do swoich zobowiązań wobec gminy, udostępniona przez producenta systemu pod adresem: https://umpiastow.epodatnik.info ,

- użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zobowiązania wobec urzędu lub reprezentująca osobę prawną posiadającą takie zobowiązania i posiadająca konto w serwisie internetowym ePODATKI .


Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?


Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Urząd Miasta Piastowa

Piastów, ul. 11 listopada 2, 05-820 Piastów

+48 22 77 05 201

+48 22 723 66 00 (telefax)

e-mail: sekretariat@piastow.pl


którego reprezentantem jest Burmistrz (dalej „My”, „Urząd” albo „Administrator”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?


Można napisać na powyższy adres korespondencyjny lub do wyznaczonego przez administratora Inspektora danych osobowych:
adres e-mail: iod@piastow.pl ,
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd?

Dane osobowe które otrzymaliśmy od użytkownika podczas rejestracji konta w systemie ePODATKI w postaci danych podatnika tj.:

imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP, telefon, adres e-mail

będą przetwarzane w celu udostępnienia Serwisu Internetowego, kontaktu z użytkownikiem oraz do kontaktu w sprawie należności podatkowych.

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych podatnika mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Piastów przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Burmistrz.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?


Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest udostępnianie Serwisu Internetowego podatnikowi oraz kontakt w sprawie należności podatkowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem przypadków i sytuacji określonych w szczególnych przepisach prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu podatnika, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do tego, żeby korzystać z systemu ePODATKI.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/Pana prawa?

Dane podatnika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i analogowy oraz nie będą profilowane.


 Powrót