A Wersja graficzna
A- A A+

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie swoją działalność rozpoczął w lipcu 2006r. Jest Ośrodkiem zapewniającym różne nieodpłatne formy wsparcia oraz specjalistyczną pomoc. Prowadzona w naszej placówce praca skupia się na zapewnieniu schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie lub znajdującym się w trudnej sytuacji kryzysowej, a także na podejmowaniu działań pomocowych dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego. Do Ośrodka przyjmowane są osoby bez skierowania i bez względu na dochód.

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00
ul. Ks. J. Popiełuszki 24
05-820 Piastów

W skład Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie wchodzą:
Specjalistyczny Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obejmujący swoim działaniem teren całego woj. Mazowieckiego oraz we współpracy z innymi SOW-ami przyjmujący również osoby dotknięte przemocą i jej skutkami z terenu całego kraju. W ramach działania Ośrodka prowadzony jest hostel zapewniający schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej obejmujący swoim działaniem teren Powiatu Pruszkowskiego We współpracy z innymi OIK-ami w Polsce, Ośrodek przyjmuje także osoby w trudnej sytuacji życiowej spoza wyznaczonego terenu.
W Ośrodku podejmujemy pracę indywidualną, a także grupową m. in. poprzez prowadzenie:

• konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, prawnych, socjalnych i psychiatrycznych,
• konsultacji dla par i rodzin,
• działań interwencyjnych w terenie we współpracy z innymi instytucjami,
• indywidualnych zajęć dla dzieci i młodzieży,
• grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej,
• warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców,
• warsztatów umiejętności prospołecznych dla dorosłych,
• treningu zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży,
• zajęć profilaktycznych w szkołach,
• programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową,
• konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy.


W związku z realizacją zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017 w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie.w dniach 20.06.15, 18.07.15, 22.08.15, 19.09.15, 24.10.15, 21.11.15, 12.12.15 w godzinach 9.00-15.00 organizowany jest Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W trakcie działania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego będzie można uzyskać specjalistyczne informacje oraz skorzystać z konsultacji psychologicznej i prawnej.


 Powrót