Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej

W skład powołanego przez Burmistrza Miasta Piastowa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej wchodzą przedstawiciele:

1)    jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2)    gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3)    Policji;

4)    oświaty;

5)    ochrony zdrowia;

6)    organizacji pozarządowych;

a także kuratorzy sądowi.

W skład Zespołu mogą wchodzić również prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów niż wyżej określonych, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Zespół zajmuje się przede wszystkim diagnozowaniem problemu przemocy domowej oraz podejmowaniem działań w środowisku, w którym ta przemoc występuje. Za tworzenie i realizację indywidualnych planów pomocy odpowiadają powołane przez Zespół grupy diagnostyczno-pomocowe.

Przewodniczącym Zespołu jest Michał Koperski (pracownik MOPS Piastów).

Kontakt: tel. 733 888 442, e-mail: zespolinterpiastow@gmail.com


 Powrót