Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) – dyżury prowadzone są w każdy poniedziałek (z wyjątkiem świąt) w godzinach 18:00 -20:00. Adres: ul. 11-go Listopada 8, klatka A, p. II.
tel. 22 770- 52-15
e-mail: gkrpa@piastow.pl
Czym zajmuje się GKRPA

1. Inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

2. Podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:

- zaprasza na rozmowę osobę, co do której wpłynął wniosek o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego,
- motywuje zgłoszoną osobę do dobrowolnego podjęcia leczenia,
- kieruje zgłoszoną osobę na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju podmiotu leczniczego,
- w przypadku niestawienia się osoby uzależnionej od alkoholu na rozmowę z Gminną Komisją ani na badanie przez biegłych, Komisja składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

3. Opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

4. Kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

5. Uczestniczy w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej i grupy diagnostyczno-pomocowej oraz realizuje procedurę „Niebieskie Karty”.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Wojciech Stanaszek - Przewodniczący Komisji
  • Joanna Sęk – członek Komisji
  • Michał Koperski - członek Komisji
  • Mariusz Wyralski – członek Komisji Powrót