Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szanowni Państwo,

w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną przypominamy, iż w celu skontaktowania się z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktem Interwencji Kryzysowej należy  dzwonić pod niżej wskazane numery telefonów:

nr tel. 508-220-205  - Wojciech Stanaszek – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

nr tel. 510-213-749 -  Michał Koperski – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) – dyżury prowadzone są w każdy poniedziałek (z wyjątkiem świąt) w godzinach 18:00 -20:00, przy ul.11-go Listopada 8, klatka A, p. II (e-mail: gkrpa@piastow.pl).

Adres: ul.11-go Listopada 8
klatka A
tel/fax 22 77 05 215
e-mail: gkrpa@piastow.pl
e-mail: profilaktyka@piastow.pl

Czym zajmuje się GKRPA

 • 1. Inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, ujęte w formie gminnych programów.
 • 2. Podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:
 • - zaprasza na rozmowę osoby, co do których wpłynął wniosek o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego,
  - motywuje zgłoszone osoby do dobrowolnego podjęcia leczenia,
  - kieruje zgłoszone osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju podmiotu leczniczego,
  - w przypadku nie stawienia się osoby uzależnionej od alkoholu na rozmowę z Gminną Komisją, ani na badanie przez biegłych, Komisja składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.
 • 3. Opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.
 • 4. Kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • 5. Uczestniczy w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych oraz realizuje procedurę „Niebieskie Karty”.


Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Wojciech Stanaszek - Przewodniczący Komisji
 • Michał Koperski - członek Komisji
 • Mariusz Wyralski – członek Komisji

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) - dyżury prowadzone są w każdą środę (z wyjątkiem świąt) w godzinach 16:00 – 18:00, przy ul.11-go Listopada 8, klatka A, p. II).

Czym zajmuje się PIK

1. Motywuje osoby uzależnione od alkoholu, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, a także do skorzystania z pomocy i wsparcia grup samopomocowych (grup Anonimowych Alkoholików oraz grup rodzinnych Al-Anon).
2. Udziela wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (prowadzi rozmowy podtrzymujące).
3. Udziela osobom doznającym przemocy oraz osobom stosującym przemoc wsparcia oraz informacji o lokalnej i poza lokalnej ofercie pomocy, w tym także o procedurze Niebieskie Karty.
4. Podejmuje (we współpracy ze służbami z terenu miasta Piastowa, m.in. z Policją, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej) działania interwencyjne oraz  edukacyjne adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie (kieruje do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych).
5. Podejmuje, wobec osób znajdujących się w kryzysie, stosowne działania ukierunkowane na zmianę trudnej sytuacji życiowej.

Specjaliści PIK

 • Wojciech Stanaszek – prawnik, kurator specjalista,
 • Michał Koperski – pedagog, asystent rodziny, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Mariusz Wyralski – pracownik socjalny, certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Powrót