Zaproszenie na VI sesję Rady Miejskiej w Piastowie

W dniu 24 marca 2015 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 17.00.


1. Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
5. Przyjęcie protokołu z V sesji RM.
6. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy V i VI sesją RM.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na
2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Pruszkowskiego zadania
polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
w Piastowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piastowa w roku 2015
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Michałowice
położonej w powiecie pruszkowskim.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad VI sesji RM w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Piastowie

Agata Korczak


 Powrót