Zaproszenie na IX sesję Rady Miejskiej

W dniu 23 czerwca 2015 roku (wtorek) w Gimnazjum Nr 2 (Al. Tysiąclecia 3) odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 17.00.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe uczniom szkół w Piastowie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji RM.
5. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy VIII i IX sesją RM.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i sprawozdania finansowego za 2014 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 rok,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 2014 rok,
d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2014 rok,
e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium,
g) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Piastowa - przedstawienie opinii Komisji Stałych RM i Klubów Radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Piastowa za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Piastowa absolutorium
za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-
2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad IX sesji RM w Piastowie. Powrót