Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych ONA

Adres: ul. Ks. Skorupki 8/10
05-820 Piastów


Dane osób wchodzących w skład organu; Alicja Małgorzata Kosior - Prezes Zarządu tel.666 046 083
Lucyna Wysocka - Sekretarz Zarządu

Cele Stowarzyszenia to:
Działanie na rzecz równości kobiet we wszystkich dziedzinach życia w strefie prywatnej i publicznej
Wspieranie kobiet jako podmiotów politycznych biorących aktywny udział w procesach demokratycznych i społecznych
Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu
Podejmowanie dialogu z władzami na poziomie miasta województwa,kraju w sprawach istotnych dla różnych grup społecznych
Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i politycznym
Promocja zdrowia
Przeciwdziałanie wszelkiej przemocy
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym


 Powrót