Fundacja im. Bogny Sokorskiej

ul. Warszawska 24
05-820 Piastów
tel. 22 723-65-50
e-mail: fundacja.imienia.bogny.sokorskiej.@gmail.com
www.sokorskiej.pl

Fundacja imienia Bogny Sokorskiej została powołana do życia 1 czerwca 2009 roku, a jej siedziba mieści się w gościnnym Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie, gdzie przez wiele lat mieszkała Bogna Sokorska wraz ze swoim mężem - wybitnym kompozytorem Jerzym Sokorskim. Zajmuje się zwłaszcza propagowaniem ich dorobku artystycznego i pedagogicznego, kultywowaniem pamięci, krzewieniem i upowszechnianiem kultury muzycznej w społeczeństwie polskim. Bogna Sokorska była znaną w świecie śpiewaczką koloraturową, odznaczającą się piękną barwą głosu, mistrzostwem wykonania, wielką wrażliwością artystyczną oraz kulturą osobistą. Nadmienić należy, że wraz z mężem Jerzym Sokorskim oboje stanowili wzorową rodzinę muzyków, dzielącą się umiejętnościami i wiedzą w tej dziedzinie z szerokim kręgiem artystów. Fundacja jej imienia, w działaniach swych podejmuje także inicjatywy na rzecz wzbogacania sztuki, oświaty i nauki, zwłaszcza w sferze muzycznej, a w szczególności upowszechnia dorobek zawodowy Bogny i Jerzego Sokorskich. W tych ramach, na terenie całego kraju, realizowane są koncerty wokalne pod hasłem: „Bogna Sokorska – Słowik Warszawy”, podczas których Uczennice słynnej Sopranistki, obecnie Solistki Opery Kameralnej i innych teatrów muzycznych, wykonują utwory, śpiewane niegdyś przez Bognę Sokorską, jak i wspominają chwile, które im poświęciła.

Fundacja imienia Bogny Sokorskiej została powołana dzięki zaangażowaniu wielu ludzi i środowisk, z którymi Państwo - Bogna i Jerzy Sokorscy - byli blisko związani, zwłaszcza dzięki córce – Pani Jagnie Sokorskiej - Kwika – także wybitnej śpiewaczce oraz jej rodzinie, a także dzięki Uczennicom Maestry, a zwłaszcza Pani Grażynie Mądroch, znanej solistce Opery Kameralnej, a jednocześnie Uczennicy Bogny Sokorskiej.
Działalność Fundacji imienia Bogny Sokorskiej dotyka tych sfer sztuki i kultury, które były najbardziej obecne w aktywności zawodowej i publicznej tych wybitnych postaci.


Celem Fundacji jest więc działalność dotycząca:
1. Ochrony dorobku artystycznego i pedagogicznego BOGNY SOKORSKIEJ, jej utalentowanej rodziny, a także uczennic.
2. Kultywowania pamięci o Bognie Sokorskiej.
3. Wspierania rozwoju polskiej wokalistyki oraz promowania młodych talentów, pomocy młodym śpiewakom w rozpoczęciu kariery artystycznej.
4. Krzewienia kultury muzycznej w społeczeństwie polskim.
5. Promowania kultury i sztuki w kraju i za granicą.
6. Wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki, kultury i sztuki.
7. Podejmowania działań na rzecz wzbogacania oświaty i nauki w sferze muzycznej.
8. Podejmowania działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, jak i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
9. Podejmowania działań na rzecz tworzenia alternatywy spędzania wolnego czasu.
10. Przełamywania barier w dostępie do edukacji, zwłaszcza muzycznej i kulturalnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wydawanie publikacji, a także monografii dotyczącej działalności, życia artystycznego i dorobku pedagogicznego BOGNY SOKORSKIEJ, jej utalentowanej rodziny oraz uczennic.
2. Organizowanie ekspozycji i wystaw upamiętniających Artystkę.
3. Organizowanie Konkursów Wokalnych im. BOGNY SOKORSKIEJ.
4. Organizowanie, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wystaw, koncertów, jak również szkoleń, publikacji oraz wydawnictw.
5. Prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz z organizacjami pozarządowymi, polskimi jak również międzynarodowymi, w zakresie realizacji celów statutowych.
6. Prowadzenie akcji szkoleń i akcji promocyjnych.
7. Fundowanie stypendiów.


 Powrót