Umorzenie

Kategoria: sprawy różne
Autor: Anna Zamiecińska
Pytanie z dnia 25.07.2017 r.

Pytanie:

Panie Burmistrzu dlaczego Pan umorzył swoim zarządzeniem 63 454,61 zł. spółce PPUK za podatek za rok 2017. Przecież rok się jeszcze nie skończył.

Podam Panu mnóstwo osób, którzy wykupili mieszkania a dzisiaj ich na wiele rzeczy nie stać.Mogę rozumieć, że ja też nie będę płacić a Pan wybrany Burmistrz mi to umorzy. Wszystkich do tego zachęcę. Myślę, że najwyższa pora na komisję odnośnie tracenia naszych podatków.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani zapytanie wyjaśniam, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. została umorzona opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi na dzień 18 lipca 2017 r. w kwocie 63 454,61 zł, a nie podatek od nieruchomości. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego płatna jest do 31 marca każdego roku z góry za dany rok.
Zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/333/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Piastów oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg (Dz. U. Województwa Mazowieckiego  Nr 206, poz. 6519) należności pieniężne mogą zostać umorzone w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.
Udzielanie ww. ulg następuje na uzasadniony wniosek dłużnika.

Z-ca Burmistrza Miasta Piastowa
Konrad Rytel


 Powrót