Projekt NewCity złożony w ministerstwie!

Zgodnie z obowiązującym regulaminem naboru programu „Rozwój Lokalny” miasto Piastów 30 października 2020 roku złożyło kompletną propozycję projektu „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” wraz z załącznikami w postaci m.in. Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Komplet dokumentów, nad którymi pracowaliśmy przez ostatnich dziesięć miesięcy, liczył kilka segregatorów.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego materiału, tj. członkom zespołów roboczego, specjalistów i konsultacyjnego, lokalnym przedsiębiorcom, uczniom piastowskich szkół, przedstawicielom organizacji społecznych i mieszkańcom, serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, podzielenie się wiedzą i pomysłami. Wydaje nam się, że materiał, który powstał, dobrze odzwierciedla potrzeby mieszkańców i jeśli tylko projekt otrzyma dofinansowanie, realizacja zaplanowanych w jego ramach przedsięwzięć może przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju naszego miasta. Wyniki naboru mają być ogłoszone najprawdopodobniej w I kwartale 2021 roku.

Poniżej przedstawiamy fragmenty Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Piastowa do 2030 roku przedstawiające wizję i cele rozwojowe naszego miasta.


Miasto Piastów stawia na rozwój oparty na swoich mocnych stronach wynikających z  bliskości dużej aglomeracji, wysokiego poziomu wykształcenia mieszkańców, nowoczesnej infrastruktury oświatowej oraz rosnącego kapitału społecznego. Stawia na rozwój oparty na nowoczesnej edukacji dostosowanej do wymogów kompetencji przyszłości i gospodarki 4.0., na naukę przez całe życie, podnoszenie jakości współpracy międzysektorowej i przede wszystkim na włączanie mieszkańców we współtworzenie miasta. Nie zapomina przy tym o najsłabszych i potrzebujących pomocy. Dba o środowisko, inwestuje więc w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii, ścieżki rowerowe, zieleń miejską i monitoring powietrza. Chce świadczyć wysokiej jakości usługi publiczne w nowoczesnym, ekologicznym i dostępnym architektonicznie obiekcie przy zaangażowaniu przyjaznej interesantowi kadry o nowoczesnych kompetencjach. Tak wielozakresowe podejście wymaga kompleksowego i skoncentrowanego wsparcia, dlatego powstał projekt „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa”.

Wiązka działań przygotowana w ramach projektu „NewCity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” to szeroki wachlarz uzupełniających się i wzajemnie wspierających przedsięwzięć, które łącznie tworzą synergię możliwą do odtworzenia w innych miastach, ale również mogą zostać wykorzystane jako indywidualne moduły w zależności od potrzeb.

Na wiązkę tą składają się działania oparte na:

  • - zaangażowaniu wszystkich piastowskich szkół podstawowych, średnich i zawodowych, których programy dydaktyczne oraz pracownie zostaną wzbogacone o nowoczesne laboratoria, eksperckie wsparcie, specjalistyczne szkolenia oraz międzynarodową współpracę;
  • - trosce o zdrowie grup najbardziej wrażliwych, czyli dzieci i seniorów - założeniem władz miasta jest to, że razem tworzymy wspólnotę mieszkańców czyli naszą piastowską społeczność, dlatego wdrożone zostaną programy promujące aktywny tryb życia, badania profilaktyczne, wczesną diagnostykę i rehabilitację;
  • - kompleksowych programach włączających, takich jak centrum wspierania całej rodziny, adresowanych szczególnie do osób zagrożonych wykluczeniem, w tym osób z dysfunkcjami;
  • - budowie cyfrowych kompetencji przedsiębiorców w oparciu o centrum kompetencji przemysłu przyszłości, promującego ideę kształcenia dostosowanego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy, produkcji i usług;
  • - inteligentnym zarządzaniu miastem, poprzez narzędzia z zakresu monitoringu jakości powietrza, bezpieczeństwa, zużycia energii oraz analizy danych, dzięki którym Piastów ma szansę stać się smart city;
  • - stworzeniu przestrzeni publicznej na potrzeby organizacji pozarządowych, która stanie się ich miejscem na ziemi i da możliwość rozwoju na rzecz dobra wspólnoty;
  • - wdrożeniu nowoczesnych technik partycypacji i dialogu z mieszkańcami, dzięki którym włączą się oni na niespotykaną dotąd skalę we współdecydowanie o przyszłości miasta;
  • - współpracy ze znakomitymi partnerami – liderami w swoich dziedzinach, m.in.: Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości - przemysł 4.0, Stowarzyszeniem Miasta w Internecie – cyfrowa edukacja, Saule Technologies S.A. (światowy lider) – najnowocześniejsze technologie odnawialnych źródeł energii – perowskity, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną (klasyfikowana na trzecim miejscu w świecie)–wsparcie przedsiębiorczości, Fundacją Pole Dialogu – partycypacja.


Nowa ścieżka rozwoju Piastowa to zatem inteligentne miasto przyszłości, świadome swojej historii i tożsamości, budowane na endogennych potencjałach, rozwijające się w zrównoważony, ale też dynamiczny sposób. Piastów to również miasto korzystające z nowoczesnych technologii na rzecz poprawy jakości życia wszystkich pokoleń. Piastów to dobre miejsce do rozwoju osobistego, zawodowego i życia.

Dążąc do tak sprecyzowanej wizji Piastowa określono cel wiodący zaplanowanych w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Piastowa do roku 2030 działań:

Piastów miastem nowoczesnym, dostosowanym do wyzwań cyfrowej gospodarki i zachodzących zmian klimatycznych, oferującym wysokiej jakości usługi publiczne i włączającym mieszkańców w zrównoważony rozwój miasta oparty na diagnozie potrzeb zmieniającego się społeczeństwa.

Aby osiągnąć tak zaplanowany obraz Piastowa przewiduje się, wykorzystując istniejący potencjał rozwojowy miasta, prace w zakresie budowy / rozbudowy / modernizacji obiektów infrastrukturalnych oraz działania związane z kreowaniem, udoskonaleniem i integracją funkcji „miejskich” takich jak: administracja, edukacja, sport, ochrona zdrowia, rekreacja, ochrona środowiska, kultura, komunikacja, bezpieczeństwo, handel i usługi. Brak odpowiedniej, nowoczesnej, w pełni dostępnej bazy lokalowej wyposażonej w nowoczesne zaplecze cyfrowe powoduje, że większość z usług o charakterze publicznym nie jest oferowana na odpowiednim poziomie spełniającym oczekiwania mieszkańców, co hamuje rozwój miasta i obniża jakość życia.

Zasadność działań infrastrukturalnych i miękkich jasno wypływa z potrzeb mieszkańców, a formuła ogłoszonego naboru pozwala wszystkie te potrzeby zaadresować. Aby uwzględnić wymagane systemowe podejście do rozwoju lokalnego i zmniejszanie ubóstwa oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, a także wdrożyć strategiczne, zintegrowane i kompleksowe zarządzanie miastem w różnych obszarach, określono trzy poniższe cele nadrzędne rozwoju Piastowa oraz odpowiadające im cele bezpośrednie:

  • I. Dostosowanie kompetencyjne sektora edukacji, przedsiębiorców, pracowników administracji publicznej i mieszkańców Piastowa do wyzwań rewolucji cyfrowej zachodzącej w produkcji, usługach i na rynku pracy.
I.1. Innowacyjne i rentowne piastowskie przedsiębiorstwa.

I.2. Oferta edukacyjna w piastowskich szkołach przystosowana do wymogów gospodarki 4.0.
I.3. Infrastruktura dostosowana do wymogów gospodarki 4.0.

  • II. Wysoki poziom dojrzałości usług publicznych i partycypacji społecznej (kapitału społecznego) kluczowym czynnikiem społecznym warunkującym dynamiczny i zrównoważony rozwój miasta.
II.1. Wprowadzenie oferty usług w zakresie zdrowia tj. diagnostyki i profilaktyki dla grup mieszkańców wymagających specjalnej troski, w szczególności dzieci w wieku wczesno szkolnym i seniorów.
II.2. Powstanie infrastruktury (Centrum Usług Publicznych, w tym dialogu społecznego, wspierania rodziny i inicjatyw społecznych, zarządzania energią oraz Urzędu Miejskiego) sprzyjającej dostosowaniu się instytucji publicznych, firm i organizacji pozarządowych do potrzeb zmieniającego się społeczeństwa, a także rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz wzbogacenie oferty kulturalnej wraz z poprawą warunków przestrzennych do jej realizacji.
II.3. Utworzenie centrum badań społecznych i analiz danych dotyczących trendów rozwojowych i potrzeb mieszkańców w celu inteligentnego zarządzania miastem.

III. Poprawa stanu środowiska naturalnego jako podstawa integracji społecznej wokół międzysektorowych inicjatyw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi miasta, niezbędnym warunkiem zwiększenia komfortu życia mieszkańców.
III.1. Przygotowanie miasta na zmiany klimatyczne, w tym rozbudowa systemu retencji i zielono-niebieskiej infrastruktury.
III.2. Wzrost powierzchni zielonych w mieście oraz utworzenie stref sprzyjających aktywności fizycznej.
III.3. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego.


 Powrót