SANATIO

SANATIO. Kancelaria prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Jarosław MROŻEK 

ul. Dygasińskiego 9, 05-820 Piastów,
e-mail: info@sanatio.pl
Kontakt telefoniczny: 501 422 163
www.sanatio.pl
www.facebook.com/sanatio
Kancelaria prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego SANATIO oferuje specjalistyczne usługi prawne dla przedsiębiorstw i osób fizycznych, zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych. 


W zakresie usług prawnych kancelaria oferuje:
• konsultacje prawne;
• sporządzanie opinii prawnych;
• przygotowywanie umów oraz porozumień handlowych;
• doradztwo w zakresie prawa handlowego i gospodarczego;
• pomoc w tworzeniu nowych podmiotów i w czynnościach rejestrowych;
• doradztwo przy przekształceniach prawnych przedsiębiorstw;
• aktywne uczestnictwo w postępowaniach restrukturyzacyjnych;
• przygotowywanie wniosków o upadłość;
• reprezentacja wierzycieli w postępowaniach upadłościowych (zgłaszanie wierzytelności, reprezentacja wierzyciela w Radzie Wierzycieli, zaskarżanie postanowień Sędziego-komisarza oraz Syndyka);
• upadłość konsumencka – oddłużanie osób fizycznych, przygotowywanie wniosków o upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
• prowadzenie spraw spornych i dochodzenie należności;
• prowadzenie mediacji;
• postępowanie polubowne.

W zakresie restrukturyzacji kancelaria oferuje:

• doradztwo prawne i finansowe dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością;
• wybór najbardziej optymalnego sposobu restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstwa;
• funkcję doradcy restrukturyzacyjnego w trakcie procesu restrukturyzacji w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
• funkcję nadzorcy sądowego, nadzorcy układu w postępowaniach układowych, przyspieszonych postępowaniach układowych oraz zarządcy sądowego w postępowaniach sanacyjnych;
• zastępstwo członkowskie w Radach wierzycieli;
• opracowywanie regulaminów Rad wierzycieli, wniosków do sędziego-komisarza oraz projektów uchwał;
• opracowanie wstępnego planu restrukturyzacyjnego zgodnego z art. 9 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne;
• opracowanie planu restrukturyzacyjnego zgodnego z art. 10 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

W zakresie upadłości konsumenckiej kancelaria oferuje:
• porady prawne dot. m. in. przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
• porady prawne dot. wpływu ogłoszenia upadłości konsumenckiej na sytuację majątkową dłużnika i jego rodziny;
• porady prawne dot. skuteczności czynności prawnych podejmowanych przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
• przeprowadzenie analizy sytuacji prawnej osoby fizycznej, planującej złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
• pomoc w negocjacjach z wierzycielami, w szczególności z bankami, parabankami oraz innymi instytucjami finansowymi w zakresie modyfikacji w zawartych umowach oraz warunków spłaty zadłużenia;
• pomoc w przygotowywaniu propozycji układowych oraz negocjowaniu warunków układu z wierzycielami;
• pomoc w wypełnieniu formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
• reprezentowanie dłużnika przed sądem upadłościowym w sprawie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a także w toku postępowania upadłościowego, prowadzonego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej;
• sporządzanie środków zaskarżenia, przewidzianych w ustawie Prawo upadłościowe i Kodeksie postępowania cywilnego.


 Powrót