A Wersja graficzna
A- A A+

Stypendia i nagrody sportowe

Informacje na temat zasad przyznawania nagród i stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe i szkolenie zawodników.

Szanowni Państwo
Placówki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)
Kluby sportowe


Uprzejmie informuję, że w miesiącach maj i czerwiec 2012 roku Rada Miasta Piastowa podjęła uchwały:

1. W sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym (Uchwała Nr XX/104/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2012 r. i Uchwała Nr XXII/114/2012 z dnia 29 maja 2012 r.).

 • Uchwała umożliwia przyznanie wyróżnienia i nagrodę pieniężną nie tylko zawodnikom ale również trenerom (§ 8), którzy prowadzą bezpośrednio szkolenie zawodnika, który zajął miejsce określone w § 6.
  • Podstawą przyznania nagrody jest osiągnięcie miejsca na zawodach określonych w § 6. Przyznanie nagrody jest uwarunkowane złożeniem odpowiedniego wniosku (w załączeniu) i złożenia oświadczenia (według wzoru) kandydata do nagrody.
  • Wniosek o przyznanie nagrody (dla zawodnika lub trenera) mogą składać kluby, które są członkami polskich związków sportowych (wymienionych przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej /71 pzs/ wymienionych na stronie internetowej MSiT) oraz członkami ogólnopolskich stowarzyszeń w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych (11 organizacji) i tylko wobec tych zawodników, którzy biorą udział w systemie współzawodnictwa sportowego określonego przez dany polski związek sportowy lub ogólnopolskie stowarzyszenie działające w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych (§ 5 ust.1).
  • Wypełniony wniosek (wraz z oświadczeniem/mi) składa się w sekretariacie Urzędu miasta Piastowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada danego roku (w przypadku złożenia wniosku przez pocztę – decyduje data stempla pocztowego).
 • Uwaga: W przypadku niewłaściwego wypełnienia wniosku (pominięcia danych zawartych we wniosku) lub braku potwierdzenia (pieczątka i podpis osoby/pzs/) osiągniętego wyniku oraz niewłaściwego wypełnienia oświadczenia – wniosek nie będzie rozpatrywany.

 • Uchwala RM XX 104 2012 Uchwala RM XXII 114 2012 Załącznik nr 1.do wniosku uchwała RM Piastowa z 24 kwietnia 2012 Wzór oświadczenia osoby _zawodnika_trenera do nagrody uchwała RM w Piastowie 24 kwietnia 2012

  2. W sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym (Uchwała Nr XX/105/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2012 r.) Rada Miasta Piastowa po raz pierwszy podjęła uchwałę umożliwiającą przyznanie stypendiów sportowych za wyniki sportowe zawodnikom przez okres 10 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Przyznanie stypendium sportowego jest uwarunkowane uzyskaniem określonego wyniku (§ 5) na wniosek klubu sportowego spełniającego warunki określone w ustawie o sporcie i posiadającego licencję polskiego związku sportowego lub ogólnopolskiego stowarzyszenia w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych.
 • Podstawą przyznania stypendium jest osiągnięcie miejsca na zawodach określonych w § 5. Przyznanie stypendium jest uwarunkowane złożeniem odpowiedniego wniosku (w załączeniu) i złożenia oświadczenia (według wzoru) kandydata do stypendium.
  • Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika mogą składać kluby, które są członkami polskich związków sportowych (wymienionych przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej /71 pzs/ wymienionych na stronie internetowej MSiT) oraz członkami ogólnopolskich stowarzyszeń w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych (11 organizacji) i tylko wobec tych zawodników (klub posiadający licencję pzs), którzy biorą udział w systemie współzawodnictwa sportowego określonego przez dany polski związek sportowy lub ogólnopolskie stowarzyszenie działające w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych.
  • Wypełnione wnioski (wraz z oświadczeniem/mi) składa się w sekretariacie Urzędu miasta Piastowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia danego roku poprzedzającego termin (rok) przyznania stypendium (w przypadku złożenia wniosku przez pocztę – decyduje data stempla pocztowego).
 • Uwaga: W przypadku niewłaściwego wypełnienia wniosku (pominięcia danych zawartych we wniosku) lub braku potwierdzenia (pieczątka i podpis osoby/pzs/) osiągniętego wyniku oraz niewłaściwego wypełnienia oświadczenia – wniosek nie będzie rozpatrywany.

 • Uchwala RM XX 105 2012 Załącznik nr 1 wniosek o przyznanie stypendium sportowego RM Piastowa Wzór oświadczenia osoby _zawodnika_trenera do nagrody uchwała RM w Piastowie 24 kwietnia 2012

 • 3. W sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych (Uchwała Nr XXII/113/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2012 r.)
 • Uchwała jest doprecyzowaniem kryteriów przyznania wyróżnienia i nagrody za określony wynik sportowy osiągnięty na zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. Przyznane wyróżnienie lub nagroda dotyczy uczniów którzy osiągnęli potwierdzone wyniki (§ 4) w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy na szczeblu międzypowiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
  • Wniosek mogą składać szkoły działające na terenie miasta Piastowa lub stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe działające na terenie miasta Piastowa.
  • Wypełniony wniosek składa się w sekretariacie Urzędu miasta Piastowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca danego roku (w przypadku złożenia wniosku przez pocztę – decyduje data stempla pocztowego).

  Uwaga: W przypadku niewłaściwego wypełnienia wniosku (pominięcia danych zawartych we wniosku) lub braku potwierdzenia (pieczątka i podpis osoby/SZS/) osiągniętego wyniku– wniosek nie będzie rozpatrywany.

 • Uchwala RM XXII 113 2012 Załącznik nr 1 do wniosku do nagrody dla uczniów uchwała RM w Piastowie z dnia 29 maja 2012

 Powrót