Zawiadomienie - V sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuje V sesję Rady Miejskiej w Piastowie. Sesja odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. o godz. 17.30 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1.


Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie V sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z: II, III i IV sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy IV i V sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piastowa.
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Piastowa”.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie”, nr projektu POIS.02.02.00-00-0036/17.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu o dotację na opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Piastów na lata 2019-2035”.
 • 9. Podjęcie uchwały zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2042.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty przekształceniowej za dany rok.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty
  od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów.
 • 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX/203/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów.
 • 14. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 lutego 2017 r. Nr XXX/217/2017 w sprawie powołania Piastowskiego Archiwum Miejskiego w Piastowie i nadania Statutu.
 • 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planów prac stałych komisji Rady Miejskiej w Piastowie na rok 2019.
 • 16. Przedstawienie planu pracy Rady Miejskiej w Piastowie na 2019 rok.
 • 17. Wolne wnioski i informacje.
 • 18. Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodniczący Rady Miejskiej

w Piastowie

/-/

Przemysław Worek


Projekty uchwał: http://bip.piastow.pl/v-sesja-rady-miejskiej-w-piastowie


 Powrót