Zaproszenie na XVIII sesję Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 22 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie XVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XVII i XVIII sesją Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie za 2015 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II”
w Piastowie za 2015 rok.
7. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Piastowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piastów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Piastów do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Konkurs zamknięty nr POIS.2.5/1/2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Piastowa do zawarcia porozumienia z Miastem Pruszków, dotyczącego powierzenia Miastu Pruszków wykonywania części zadań z zakresu komunikacji miejskiej na linii autobusowej łączącej obszar Miasta Pruszkowa z obszarem Miasta Piastowa.
14. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością Miasta Piastów
16. Przedstawienie sprawozdania z pracy w 2015 roku oraz planu pracy na 2016 rok Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Piastowie.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy różne i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak


 Powrót