Zaproszenie na XIII Sesję Rady Miejskiej Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 13 października 2015 r. o godz. 17.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza (ul. 11 Listopada 2A) odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum
2. Wręczenie nagród i wyróżnień dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół w Piastowie z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
5. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XII i XIII sesją Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata
2015-2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Podęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji
w sprawie podatku rolnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Piastowa porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Piastowie w przedmiocie wykupu części udziału lokalu mieszkalnego i przekazanie darowizną.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „UTRATA”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza
w Warszawie z zakresu prawa pracy.
15. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2014 rok.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak


 Powrót