Zaproszenie na XI sesję Rady Miejskiej

W dniu 25 sierpnia 2015 roku (wtorek) w sali Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Piastowie. Początek o godz. 18.00.

1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy IX i XI sesją Rady Miejskiej.
5. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Piastowa w I-szym półroczu 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
na lata 2015-2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta na 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Piastów do Klastra „Zrównoważona Infrastruktura”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Miastem Piastów a Miastem Pruszków i Gminą Michałowice dotyczącego realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Michałowice, Piastów
i Pruszków” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 44/2, w obrębie 5, w Piastowie, od Powiatu Pruszkowskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny, działek ew. nr 4/4
i 11/1, w obrębie 4, w Piastowie.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Józefa Brandta 22
w Piastowie.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Al. Krakowskiej 20 w Piastowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów
na ławników do sądów powszechnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Piastowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
16. Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Piastowa.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Sprawy różne i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Tomasz Sarnacki


 Powrót