XXVII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 5 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXVI i XXVII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2016 rok.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Piastowa do zawarcia porozumienia dotyczącego ustalenia zasad i warunków nabywania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. od Gminy Miasto Piastów własności eksploatowanych i zarządzanych urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Piastowa do zawarcia umowy o przeniesienie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. prawa własności urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/176/2016 w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Sprawy różne i wolne wnioski.
10.  Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak
 Powrót