XXIII Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2016 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXII i XXIII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 ze zmianami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2016 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Piastowie spółka z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXII/154/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na realizację  zadania o nazwie ”Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Wolności i ul. Warszawskiej w Piastowie”.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu dot. zadania o nazwie ”Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Wolności i ul. Warszawskiej w Piastowie”.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Piastowa do zawarcia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowy na udzielenie finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków komunalnych, wielorodzinnych w Piastowie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji  projektu  pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. gen. J. Dąbrowskiego w Piastowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2016-2020.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Piastowa do projektu pn.: „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum).
13.    Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działek przeznaczonych pod drogi na rzecz Powiatu Pruszkowskiego.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie.
17.    Informacja Burmistrza Miasta Piastowa o żądaniu wykupienia nieruchomości zgłoszonej na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2013 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2016 r., poz. 778 ze zm.).
18.    Interpelacje i zapytania radnych.
19.    Sprawy różne i wolne wnioski.
20.    Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak


 Powrót