XXI Sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Piastowie.

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie XXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacja Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XX i XXI sesją Rady Miejskiej.
5.    Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun” w Piastowie w 2015 roku.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun” za 2015 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Piastun” w Piastowie.
8.    Sprawozdanie z realizacji programu  współpracy Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej miasta na 2016 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny działek przeznaczonych pod drogi, na rzecz Powiatu Pruszkowskiego.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/134/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piastowa.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr  XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu  Miasta Piastowa.
15.    Stanowisko Rady Miejskiej w Piastowie i Burmistrza Miasta Piastowa.
16.    Interpelacje i zapytania radnych.
17.    Sprawy różne i wolne wnioski.
18.    Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak


 Powrót