XX sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Piastowie.


Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie XX sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
5. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XIX i XX sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
6. Przedstawienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Senioralnego dla miasta Piastowa na lata 2018-2023 za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Piastowa na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piastowa na lata 2019-2041.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
12. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Agata Korczak


Projekty uchwał: TUTAJ

Piastów, 03.12.2019 r. Powrót