XL sesja Rady Miejskiej w Piastowie

ZAWIADOMIENIE
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia,
że w dniu 10 października 2017 r. o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piastowie (Al. Krakowska 20 )
odbędzie się
XL sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie XL sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Wręczenie nagród i wyróżnień dla nauczycieli piastowskich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
       a)    z XXXVIII sesji w dniu 29 sierpnia 2017 r.
       b)    z XXXIX sesji w dniu 18 września 2017 r.
5.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy XXXVIII i XL sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2017 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 ze zmianami.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Piastowie spółka z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Piastowie Sp. z o.o. obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na administrowaniu mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Piastów.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z siedzibą w Piastowie Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Miasta Piastów.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta Piastowa do kategorii dróg gminnych.
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej w Piastowie, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w ośmioletnią szkołę podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w ośmioletnią szkołę podstawową Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej  Nr 3 w ośmioletnią szkołę podstawową Nr 3.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej  Nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy w ośmioletnią szkołę podstawową Nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa "J. Tuwima".
18.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Miasta Piastowa.
19.    Interpelacje i zapytania radnych.
20.    Sprawy różne i wolne wnioski.
21.    Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak

Projekty uchwał na sesję - zobacz
 Powrót