XI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Żbikowskiej 25 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Piastowie.


Projekt porządku obrad:

 • 1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
 • 2. Przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy X i XI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
 • 5. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun”
  w Piastowie w 2018 roku.
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Piastun” za 2018 rok.
 • 7. Informacja o działaniach Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  w 2018 roku.
 • 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego
  i obrony cywilnej za 2018 rok.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2040.
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa
  na 2019 rok.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
 • 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Miejskiej w Piastowie, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
 • 13. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji Projektu edukacyjnego pt.: Szkoła podstawowa startem do kariery” z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 • 14. Interpelacje i zapytaniach radnych.
 • 15. Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.
 • 16. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

O godz. 19.00w sali gimnastycznej - wręczenie nagród Burmistrza Miasta Piastowa
za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe uczniom szkół w Piastowie.


Przewodniczący Rady Miejskiej

w Piastowie

/-/

Janusz Wroński

Piastów, 11.06.2019 r.


Zobacz: projekty uchwał


 Powrót