A Wersja graficzna
A- A A+

Nabór - Główny specjalista Centrum Usług Oświatowych

Główny specjalista ds. tworzenia warunków technicznych rozwoju i eksploatacji placówek oświatowych w Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa


Wymagania niezbędne:
1. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
3. Wykształcenie wyższe, kierunki: administracja, zarządzanie, pedagogika.
4. Doświadczenie zawodowe: staż pracy 4 lata.
Wymagania dodatkowe:
Znajomość regulacji prawnych z zakresu:
1) kodeksu postępowania administracyjnego,
2) ustawy o ochronie danych osobowych,
3) ustawy o samorządzie gminnym,
4) ustawy o pracownikach samorządowych,
5) ustawy o systemie oświaty,
6) ustawy Karta Nauczyciela,
7) ustawy o finansowaniu oświaty,
8) ustawy o systemie informacji oświatowej.
Wymagane cechy osobowe:
sumienność, bezstronność, zdolność organizacji pracy, komunikatywność.
Wymagane umiejętności:
a) obsługa komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Office: Word, Excel,
b) umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystania ich w praktyce.
 
Zadania wykonywane na stanowisku:
1. Współpraca z placówkami oświatowymi, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów, na rzecz poprawy warunków realizacji procesu nauczania poprzez:
- analizę i opiniowanie projektów planów finansowych placówek w zakresie remontów i wyposażenia,
- koordynowanie spraw związanych z zatwierdzaniem planów remontowych przedszkoli i szkół,
- opracowywanie harmonogramów przeglądów instalacji technicznych oraz zamówień na materiały
i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów,
- monitorowanie realizacji zadań budżetu placówek podległych CUO, szczególnie w zakresie wyposażenia i remontów, w ramach bieżącego nadzoru nad ich działalnością,
- nadzór nad przeglądami prewencyjnymi dot. systemów technicznych w budynkach,
- nadzór nad terminami prac konserwacyjnych oraz usuwaniem bieżących awarii instalacji,
- optymalizacja kosztów obsługi budynków i udział w podejmowaniu decyzji o strategicznym znaczeniu (np. proponowanie nowych rozwiązań technologicznych, wdrażanie kluczowych usprawnień) budynków,
2. Realizacja zadań związanych z obsługą organizacyjną placówek oświatowych,
3. Bieżąca współpraca z pozostałymi stanowiskami CUO w zakresie powierzonych zadań,
4. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora CUO.

Informacja o warunkach pracy:
a) praca jednozmianowa w siedzibie CUO
b) wymiar czasu pracy wynosi 8-godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym;
c) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Wymagane dokumenty:
1) CV, list motywacyjny.
2) Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4) Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
W przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty, potwierdzające staż pracy.
5) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw
publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6) W przypadku ubiegania się o zatrudnienie osoby posiadającej orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
7) Wykaz załączonych dokumentów.
 
Oferty należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Główny specjalista ds. tworzenia warunków technicznych rozwoju i eksploatacji placówek oświatowych w Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa” na adres: Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa ul. 11 Listopada 8, 05-082 Piastów (decyduje data wpływu do urzędu) lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu CUO w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2019 roku do godz. 12:00.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Informujemy, że Administratorem danych jest Centrum Usług Oświatowych z siedzibą w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę: imię, nazwisko wraz z podaniem nazwy stanowiska pracy, na które prowadzony jest nabór.
 
Inne informacje:
Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Zastrzegamy sobie prawo sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na czas określony. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru na każdym jego etapie, bez podania przyczyn. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która się kończy egzaminem.

 Powrót