LII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia,
że w dniu 25 września 2018 r. o godz. 18.00
w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się
LII sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy LI i LII sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Informacja o realizacji zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piastowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu przy al. Tysiąclecia 1 w Piastowie nazwy imienia Janusza Kalbarczyka.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Piastowa”.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa.
12.    Informacja z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Piastowa do 2020 roku.
13.    Interpelacje i zapytania radnych.
14.    Sprawy różne i wolne wnioski.
15.    Zamknięcie obrad LII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak

Projekty uchwał: pobierz Powrót