LI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 18.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Piastowie (Al. Tysiąclecia 1) odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie LI sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4.    Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy L i LI sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5.    Informacja o działaniach w zakresie Programu „Czyste Powietrze”.
6.    Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Transportu Niskoemisyjnego w Mieście Piastowie.
7.    Informacja o działaniach i planach rozwoju Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udziału Miasta Piastów w realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego  PRMA.10.01.04-IP.01-14-064/18 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu w Mieście Piastowie.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej.
13.    Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały Nr XL/289/2017 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia
10 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „J. Tuwima”.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Al. Wojska Polskiego – Rondo”.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia, części działek ew. nr 19/5 i 19/6 w obrębie 01, w Piastowie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia, części działki ew. nr 88 w obrębie 04, w Piastowie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
17.    Interpelacje i zapytania radnych.
18.    Sprawy różne i wolne wnioski.
19.    Zamknięcie obrad LI sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie
Agata Korczak


Projekty uchwał: pobierz


 Powrót