IX Sesja Rady Miejskiej w Piastowie - zawiadomienie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje IX sesję Rady Miejskiej w Piastowie. Sesja odbędzie się w dniu 23 KWIETNIA 2019 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1.

Projekt porządku obrad:

1.   Otwarcie IX sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

4.   Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy VIII i IX sesją Rady Miejskiej w Piastowie.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2042.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2019 rok.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Michałowice.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym, umowy dzierżawy części nieruchomości na okres 15 lat.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.

12.   Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

13.   Wolne wnioski, sprawy różne i informacje.

14.   Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Piastowie.


Przewodniczący Rady Miejskiej

w Piastowie

   /-/                             

Przemysław Worek               

Piastów, 16.04.2019 r.


Projekty uchwał: TUTAJ


 Powrót