III sesja Rady Miejskiej w Piastowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuje III sesję Rady Miejskiej w Piastowie. Sesja odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 18.00 w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie III sesji Rady Miejskiej w Piastowie i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Piastowie.
4. Informacje Burmistrza Miasta o działaniach pomiędzy I i III sesją Rady Miejskiej w Piastowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2042.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Piastowa na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIV/408/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy w 2019 roku Miasta Piastowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie III sesji Rady Miejskiej w Piastowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Piastowie
/-/
Przemysław Worek


Do pobrania: projekty uchwał


 Powrót