Ul. św. S. Kostki - przebudowa

Rozbudowa drogi publicznej gminnej – ulicy św. Stanisława Kostki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie obejmuje odcinek ulicy znajdujący się pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Al. Wojska Polskiego i Al. Krakowską, o długości 564,0 m. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została wybrana najkorzystniejsza oferta. Umowę na roboty budowlane podpisano z firmą z Pruszkowa, BUD-BRUK Zakład Robót Drogowych Wiesław Bugajczyk, na kwotę 1 107 000,0 złotych.
Roboty budowlane branży drogowej obejmują:

• budowę dwukierunkowej jezdni o szerokości 6,50m od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Hallera,
• budowę jednokierunkowej jezdni prowadzącej ruch na kierunku zachodnim od al.  Krakowskiej do ul. Hallera o szerokości 3,50m oraz 3,00m,
• budowę chodników o szerokości od 1,50 m do 2,00m w  zależności od usytuowania,
• budowę zatok postojowych parkowania równoległego o wymiarach 6,00x2,50m
(6,00x3,60m w przypadku stanowisk dla osób niepełnosprawnych), łączna liczba
miejsc postojowych wyniesie 20, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych,
• budowę zjazdów indywidualnych,
• humusowanie oraz obsianie trawą niezagospodarowanej części pasa drogowego.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi odprowadzane będą poprzez nowy kolektor do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego. Ostatecznie wody te trafią do rzeki Żbikówka. Uzbrojenie sieci stanowić będą studzienki połączeniowe i wpusty uliczne.

Dofinansowanie do inwestycji Gmina otrzymała ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


 Powrót