Termomodrnizacja ośmiu budynków w Piastowie

Niespotykana dotychczas w Piastowie skala prac wykonanych w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów” to zadanie, dzięki któremu metamorfozę przeszły ważne obiekty miejskie. Projekt otrzymał wsparcie ze środków unijnych na poziomie 7.818.296,24 zł, w ramach do konkursu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”.


Dzięki uzyskanemu wsparciu osiem budynków pozostających w dyspozycji Miasta poddano pogłębionym modernizacjom, dzięki czemu ich charakterystyka energetyczna (w zakresie zapotrzebowania na energię cieplną oraz elektryczną, a także w zakresie emisyjności) uległa istotnej poprawie. Nie bez znaczenia jest także fakt zastosowania instalacji korzystających z odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła).

Największą metamorfozę przeszedł budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Brandta 22. W związku z pracami termomodernizacyjnymi zostały docieplone fundamenty, stropodach oraz ściany (które dodatkowo zyskały nową elewację). Wymianie uległy okna i drzwi zewnętrzne (na zapewniające lepsze charakterystyki w zakresie przenikalności cieplnej). Tradycyjne oświetlenie wewnętrzne zostało zastąpione energooszczędnymi lampami LED. Zaopatrzenie w energię elektryczną zaspokajane jest (oprócz tradycyjnego źródła z sieci energetycznej) z instalacji fotowoltaicznej. Jednakże największa zmiana dotyczy instalacji centralnego ogrzewania: wszystkie rurociągi i grzejniki wymienione zostały na takie, które zapewniają optymalną sprawność systemu (poprzez przejście na instalację niskotemperaturową) wspieranego dedykowanym układem cieplnym stosującym zespół kaskadowych gazowych pomp ciepła typu woda-powietrze. W chwili obecnej trwają prace porządkowe po robotach.

Głęboka zmiana zarówno estetyki jak i funkcjonalności spotkała także budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego przy Al. Tysiąclecia 5. Tu również ściany zewnętrzne, fundamenty i dach zostały docieplone zapewniając lepszą izolację cieplną. Wewnątrz budynku zainstalowano także oświetlenie ledowe, a zasilanie w energie wspierane jest instalacją fotowoltaiczną. Ogrzewanie wymieniono w całości (orurowanie, grzejniki) na niskotemperaturowe, a źródłem ciepła są nowe kotły kondensacyjne i zestaw ośmiu gazowych pomp ciepła typu woda-powietrze – ten element jest w fazie końcowej realizacji.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Al. Krakowskiej 20 wykonane prace widoczne są już na pierwszy rzut oka. Nowa elewacja jest wynikiem prac dociepleniowych ścian zewnętrznych. Także dach i fundamenty zyskały lepszą izolację termiczną. Na dachu zainstalowano ponadto panele krzemowe instalacji fotowoltaicznej wspierającej zasilanie w energię elektryczną. Ponadto, całe wewnętrzne oświetlenie stanowią nowoczesne oprawy ledowe.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego przy ul. Pułaskiego 6/8 zyskała nową elewację (po wcześniejszym dociepleniu ścian), zaizolowano także fundamenty i dach (który ponadto, poddano gruntownemu remontowi). Nieszczelne okna zastąpiono nowymi. Wyremontowano stopnie i balustrady. Na dachu budynku także zainstalowano panele fotowoltaiczne. W przygotowaniu jest przedsięwzięcie polegające na wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne lampy LED.

Podobne zmiany zaszły w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Żbikowskiej 5. Budynek został w całości ocieplony. Wysłużona stolarka okienna i drzwiowa ustąpiła miejsca nowej, o parametrach w zakresie przenikalności cieplnej zgodnych z obecnymi wymogami. Remontowi poddano schody, spoczniki i balustrady. Modernizacji uległa kotłownia gazowa, która oprócz nowego źródła ciepła wspomagana jest gazową pompą ciepła typu woda-powietrze. Na ukończeniu jest montaż instalacji fotowoltaicznej, a w przygotowaniu wymiana oświetlenia wewnętrznego.

Termomodernizacja objęła także swoim zasięgiem wielorodzinny budynek komunalny przy ul. Tuwima 4, gdzie ściany zewnętrzne, fundamenty i stropodach zostały docieplone. Wymianie uległy drzwi zewnętrzne oraz okna. Natomiast instalację centralnego ogrzewania poddano gruntownej konserwacji, przeglądowi i regulacji.

Trwają jeszcze prace związane z modernizacją Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Warszawskiej 24. Oprócz prac dotyczących docieplenia ścian, fundamentów i dachu. Kompleksowej wymianie na niskotemperaturową poddano instalację centralnego ogrzewania.

Zmiany widoczne są także w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 2. Obiekt zyskał nową elewację na ułożonej wcześniej izolacji cieplnej. Dociepleniu uległy także fundamenty oraz dach. Instalacja grzewcza została w całości wymieniona na nową o wysokiej sprawności. System zasilania elektrycznego został wzbogacony o instalację fotowoltaiczną.

Nie ulega wątpliwości, że opisane wyżej duże zadanie termomodernizacji oprócz korzystnego wpływu na jakość powietrza (zmniejszenie zapotrzebowania na energię oznacza niższy poziom emisji produktów spalania w kotłowaniach) przyniesie także obniżenie kosztów związanych z zaspokojeniem zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną.

Niespotykana dotychczas skala prac wykonanych w ramach projektu (osiem dużych obiektów poddanych gruntownej modernizacji zorientowanej na zwiększenie efektywności energetycznej) sprawia, że z dumą prezentujemy efekty tych działań, bo niosą za sobą same korzyści - te wymierne w postaci niższych kosztów zaopatrzenia w energię oraz te trudniej zauważalne, czyli niższa emisja szkodliwych substancji do powietrza.

Całkowitej wartości projektu oszacowana jest na 11.147.758,19 zł

Więcej informacji o działaniu TUTAJ

Adam Adamczyk – Inspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego


 Powrót