Kolejny etap przebudowy ul. Ks. I. Skorupki

Przebudowa trzeciego, ostatniego fragmentu ul. Ks.I.Skorupki obejmuje swoim zakresem odcinek ulicy znajdujący się pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami J. Piłsudskiego i Al. Wojska Polskiego na długości ok. 322,0 m. Na inwestycję składają się:

- remont nawierzchni ulicy, polegający na wymianie zniszczonej nawierzchni na nową z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego,

- budowa zatok postojowych do parkowania prostopadłego – łącznie 100 miejsc parkingowych oraz 5 dla osób niepełnosprawnych, wykonanych z kostki brukowej betonowej,

- budowa chodników, remont zjazdów oraz przejść dla pieszych na progu zwalniającym, wykonanych z kostki brukowej betonowej zróżnicowanej kolorystycznie,

- budowa systemu odwodnienia – wpusty, przykanaliki oraz kolektor – wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w Al. Wojska Polskiego,

- humusowanie wraz z obsianiem trawą niezagospodarowanej części pasa drogowego.

W ramach organizacji ruchu, projektowane oznakowanie będzie dostosowane do przyjętych rozwiązań drogowych. Istniejące zasady pierwszeństwa ruchu na skrzyżowaniach z ul. J. Piłsudskiego i Al. Wojska Polskiego zostaną zachowane. Roboty budowlane prowadzone są przez firmę Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych MARGOT z Warszawy.

Wprowadzenie na budowę odbyło się w dniu 28 września 2021 roku.
Termin umowny zakończenia robót: 14 grudnia 2021 roku.


 Powrót