Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych


Z dniem 8 czerwca 2020 roku, został otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Piastowie przy ul. Poniatowskiego.

PSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:
Poniedziałek 1500–1800
Wtorek 800 – 1200
Środa 1400 - 1800
Czwartek 800 - 1200
Piątek 800 - 1200
Sobota 800 - 1200


Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie niżej wymienione odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Miasta Piastowa:

 • a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
 • b) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
 • c) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • d) metale i opakowania z metali,
 • e) szkło i opakowania ze szkła,
 • f) odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady,
 • g) przeterminowane leki,
 • h) zużyte baterie i akumulatory,
 • i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • k) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz urządzenia zawierające freony,
  l) tekstylia i odzież,

ł) popiół,
m) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenie monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
n) odpady budowlane i rozbiórkowe,
o) zużyte opony
p) odpady niebezpieczne - chemikalia (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich, przepracowane oleje etc.).

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:

 • a) materiały zawierające azbest,
 • b) części samochodowe – elementy karoserii, reflektory,
 • c) odpady w ilościach wskazujących iż pochodzą z działalności gospodarczej,
 • d) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego,
  e) zmieszane odpady komunalne,
 • f) wełna mineralna,
 • g) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • h) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • i) odpady w opakowaniach cieknących,
  j) papa.


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, w okresie pandemii, zaostrzamy zasady korzystania z PSZOK. 

Na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mogą przebywać jednocześnie tylko 2 osoby i 1 samochód oraz pracownicy obsługujący PSZOK.

Warunkiem oddania odpadów są:

 • - założone na ręce własne rękawiczki oraz maseczka ochronna na twarzy,
 • - prawidłowo posegregowane frakcje zgodnie z regulaminem dostępnym na www.piastow.pl,
 • - samodzielne umieszczenie odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK,
 • - utrzymywanie zalecanego dystansu, co najmniej 2 m od osób znajdujących się na terenie punktu,
 • - okazanie potwierdzenia dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub potwierdzenie złożenia deklaracji lub ewentualnie okazanie dowodu osobistego,
 • - stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników PSZOK,
 • - nie korzystanie z budynku socjalnego. Powrót