Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 20.07.2023 (czwartek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.
---

PSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:
Poniedziałek 1500–1800
Wtorek 800 – 1200
Środa 1400 - 1800
Czwartek 800 - 1200
Piątek 800 - 1200
Sobota 800 - 1200


Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Piastowie: pobierz zarządzenie

UWAGA! Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Piastowie informujemy, iż od 1 stycznia 2023r. odpady na PSZOK będą przyjmowanie tylko po okazaniu dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Piastowa.

Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie niżej wymienione odpady komunalne, pochodzące z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Miasta Piastowa:

 • a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
 • b) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
 • c) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • d) metale i opakowania z metali,
 • e) szkło i opakowania ze szkła,
 • f) odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady,
 • g) przeterminowane leki,
 • h) zużyte baterie i akumulatory,
 • i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • k) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć oraz urządzenia zawierające freony,
  l) tekstylia i odzież,

ł) popiół,
m) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenie monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
n) odpady budowlane i rozbiórkowe,
o) zużyte opony
p) odpady niebezpieczne - chemikalia (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich, przepracowane oleje etc.).

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:

 • a) materiały zawierające azbest,
 • b) części samochodowe – elementy karoserii, reflektory,
 • c) odpady w ilościach wskazujących iż pochodzą z działalności gospodarczej,
 • d) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego,
  e) zmieszane odpady komunalne,
 • f) wełna mineralna,
 • g) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • h) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • i) odpady w opakowaniach cieknących,
  j) papa.


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, w okresie pandemii, zaostrzamy zasady korzystania z PSZOK. 

Na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mogą przebywać jednocześnie tylko 2 osoby i 1 samochód oraz pracownicy obsługujący PSZOK.

Warunkiem oddania odpadów są:

 • - założone na ręce własne rękawiczki oraz maseczka ochronna na twarzy,
 • - prawidłowo posegregowane frakcje zgodnie z regulaminem dostępnym na www.piastow.pl,
 • - samodzielne umieszczenie odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK,
 • - utrzymywanie zalecanego dystansu, co najmniej 2 m od osób znajdujących się na terenie punktu,
 • - okazanie potwierdzenia dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub potwierdzenie złożenia deklaracji lub ewentualnie okazanie dowodu osobistego,
 • - stosowanie się do szczegółowych wytycznych pracowników PSZOK,
 • - nie korzystanie z budynku socjalnego. Powrót