Odpady komunalne - podmioty i zezwolenia

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
- Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.


WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU POWINIEN ZAWIERAĆ:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
- numer identyfikacji podatkowej NIP,
- numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.


OŚWIADCZENIE:

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.OPŁATY:

1. 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem.

3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

4. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze

5. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Piastowie:
Konto bankowe Bank PeKaO SA: 32 1240 5497 1111 0010 7489 3897


ZMIANA WPISU:

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian (art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony (art. 67 ust. 1 ustawy z dnia  2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej).

WYKREŚLENIE Z REJESTRU:
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych nie podlega opłacie skarbowej.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej


KOMUNIKAT

Przedsiębiorco! Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA - podmioty odbierające odpady komunalne

NAZWA PODMIOTU
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE


Arkazen Zenon Ciarka zobacz
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz zobacz
EKO-WAR Jolanta Glinka zobacz
EKO HETMAN Sp. z o.o. zobacz
FAGUS Sp. z o.o. zobacz
"Firma Rutkowski" Tadeusz Rutkowski zobacz
JARPER Sp. z o.o. zobacz
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. zobacz
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. zobacz
MPK Pure Home Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zobacz
Partner  Dariusz Apelski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobacz
PARTNER Spółka z o.o. Sp.k. zobacz
P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska zobacz
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Jar-Jan Jacek Kwiatkowski zobacz
P.U. HETMAN Sp. z o.o. zobacz
REMONDIS Sp. z o.o. zobacz
SIR-COM Wywóz Nieczysztości Płynnych i Stałych Stanisław Zajączkowski zobacz
SUEZ Polska Sp. z o.o. zobacz
"Zakład Zieleni" Sp. z o.o. zobacz
 Powrót