Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz drastyczne podwyżki cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów wymusiły podjęcie bardzo trudnych decyzji przez samorządy. Piastów również został postawiony przez tym problemem. Podczas sesji Rady Miejskiej w Piastowie 9 czerwca 2020 r. zostały podjęte uchwały, które dostosowują system gospodarowania odpadami na terenie Miasta do znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.Wprowadzono zmiany w uchwałach dotyczących:

-  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa,
-  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Miasta Piastowa.

Zmiany w powyższych uchwałach będą obowiązywać od 1 lipca 2020 roku.


Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami segregowanie odpadów jest obowiązkowe dla wszystkich – nie można zadeklarować oddawania odpadów niesegregowanych.

Od 1 lipca 2020 roku wprowadzone zostały dwie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami w zależności od rodzaju zabudowy.

Zabudowa jednorodzinna - opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie wynosić – 35 zł za miesiąc za osobę.

Zabudowa wielorodzinna
– opłata za odbiór odpadów komunalnych będzie pobierana od ilości zużytej wody i będzie wynosić 10 zł za m3 zużytej wody (uwaga: ponieważ statystyczne zużycie wody na osobę wynosi miesięcznie 3,5 m3, koszty będą takie same: 3,5 x 10 zł =35 zł).

W przypadku, gdy firma odbierająca odpady stwierdzi brak odpowiedniej segregacji, a fakt ten potwierdzi też kontrola przeprowadzona przez pracowników urzędu – wówczas zostanie wydana decyzja o określeniu wysokości opłaty przy zastosowaniu podwyższonej stawki – w budynkach jednorodzinnych w wysokości 70 zł za miesiąc za osobę oraz 20 zł za 1 m3 zużytej wody.  

Opłaty należy wnosić bez wezwania w następujących terminach:
- za okres styczeń – luty do 15 lutego,
- za okres marzec – kwiecień do 15 kwietnia,;
- za okres maj – czerwiec do 15 czerwca,
- za okres lipiec – sierpień do 15 sierpnia,
- za okres wrzesień – październik do 15 października,
- za okres listopad – grudzień do 15 grudnia.

Ulga dla rodzin wielodzietnych
- udzielana na podstawie Karty Dużej Rodziny – opłata niższa o 5 zł od osoby w zabudowie jednorodzinnej lub 1,40 zł od m3 zużytej wody w zabudowie wielorodzinnej.

Ulga dla osób kompostujących odpady zielone - udzielana tym mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej, którzy zadeklarują kompostowanie w przydomowym kompostowniku - opłata niższa o 1 zł od osoby.

NOWE DEKLARACJE SKŁADAJĄ:
- administracja/ zarząd domów w zabudowie wielorodzinnej,
- mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, którzy chcą skorzystać z ulgi dotyczącej kompostowania,
- właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie segregowali odpadów.

Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa:

- wprowadzono wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
- ograniczono wyposażenie nieruchomości w worki do segregacji koloru brązowego z napisem BIO –5 szt. na odbiór.  Pozostałe worki wymiana 1:1.
- ograniczono częstotliwość odbierania z terenu nieruchomości jednorodzinnych szkła oraz papieru i tektury do 1 odbioru w miesiącu,
- drzewka świąteczne (choinki) będą odbierane 1 raz w miesiącach styczeń i luty.

System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien funkcjonować na zasadzie „samofinansowania” tzn. środki uzyskane z opłat od właścicieli nieruchomości powinny pokryć całość kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Źródłem podwyżek cen jest złożona i niestabilna sytuacja na rynku odbiorców odpadów, zwiększone są koszty składowania i przetwarzania odpadów na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Bardzo mała liczba instalacji do zagospodarowywania odpadów w naszym regionie (spalarni, składowisk odpadów i kompostowni) prowadzi do monopolizacji na rynku i drastycznego wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów.

Gmina Piastów stara się ze swej strony uszczelniać system, aby opłata objęła wszystkich mieszkańców. Przy obowiązującej do tej pory metodzie obliczania wysokości opłaty, koszty funkcjonowania systemu ponoszą tylko ci mieszkańcy, którzy zostali zgłoszeni w złożonych deklaracjach – także za tych, którzy faktycznie mieszkają na terenie gminy i wytwarzają odpady komunalne, a nie są ujęci w złożonych deklaracjach. Okazało się, że dotychczasowa metoda, jednakowa dla wszystkich, nie sprawdziła się. W przypadku wątpliwości w zabudowie wielorodzinnej niemożliwe jest udowodnienie faktycznej liczby mieszkańców, zwłaszcza w mieszkaniach wynajmowanych i na osiedlach, gdzie liczba mieszkańców zmienia się. Zdecydowanie bardziej wiarygodna będzie weryfikacja w oparciu o dane z odczytów wodomierzy ewidencjonowanych przez dostawcę wody - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

W planach jest także podjęcie intensywniejszych działań informacyjnych, by każdy wiedział, jak należy poprawnie segregować odpady i jak można spróbować żyć bardziej ekologicznie.

 Powrót