Nieczystości ciekłe - podmioty i zezwolenia

UDZIELENIE ZEZWOLENIA  NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,


5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska o ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.


Do wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć:
- zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
- dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
- kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych.
- kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną przedsiębiorstwa dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników,
- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.


CZAS REALIZACJI

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz, prezydent miasta może:
- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.


Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Burmistrz odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:
- jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
- mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
- przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.


Opłaty skarbowe:

107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie   opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

53,50 zł – opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu działalności,

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ MOŻNA DOKONAĆ:

a)  na konto Urzędu Miejskiego w Piastowie: Konto bankowe Bank PeKaO SA: 32 1240 5497 1111 0010 7489 3897

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku. Termin ten może zostać przedłużony w szczególnych przypadkach np. kiedy wniosek wymaga uzupełnienia , o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1289 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
3. Uchwała Nr XXVII/156/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piastowa.

PODMIOTY ODBIERAJĄCE NIECZYSTOŚCI CIEKŁE


Nazwa firmy ALFA Partner Kamil Wójcik
Adres 01-949 Warszawa, Kasprowicza 88 /50
Telefon 730108108
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 1/2013
NIP 952-192-11-21
REGON 146071403
Data wpisu 2013-01-31
Nazwa firmy BYŚ Wojciech Byśkiniewicz
Adres 05-092 Warszawa, Arkuszowa 43
Telefon 22-835-40-48
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 73/2010
NIP 118-009-43-15
REGON 011773311
Data wpisu 2010-12-29
Nazwa firmy Clipper Sp. z o.o.
Adres 02-273 Warszawa, Muszkieterów 31
Telefon (22) 211-19-18 501393824
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 03/2015
NIP 113-00-10-397
REGON 002003570
Data wpisu 2015-12-29
Nazwa firmy Usługi dla Ludności Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych Stanisław Strzemiński
Adres 05-805 Otrębusy, ul. Wiejska 29
Telefon 602-123-604, 504-217-038
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 4-2019
NIP 534-157-34-90
REGON 016375940
Data wpisu 2019-09-16
Nazwa firmy Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.
Adres 05-800 Pruszków, Stefana Bryły 6
Telefon 22-758-20-67 510203677
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 6/2008
NIP 534-001-64-39
REGON 016137494
Data wpisu 2008-12-01
Nazwa firmy POLSUPER Sp. z o.o.
Adres 00-333 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 4/6
Telefon 22-850-02-33
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 59/2010
NIP 525-233-03-66
REGON 140113796
Data wpisu 2010-10-06
Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno - Ściekowej "GEA-NOVA" Sp. z o.o.
Adres 05-860 Płochocin, ul. Leśna 1, Józefów
Telefon (22)722-90-05
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 1/2015
NIP 529-000-90-57
REGON 011541641
Data wpisu 2015-03-09
Nazwa firmy P.U. HETMAN Sp. z o.o.
Adres 00-971 Warszawa, Al. Krakowska 110/114
Telefon 22-868-48-22 603402867
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 2/2019
NIP 522-25-30-190
REGON 016270951
Data wpisu 2019-05-13
Nazwa firmy REMONDIS Sp. z o.o.
Adres 02-981 Warszawa, Zawodzie 16
Telefon 22-593-04-08
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 4/08
NIP 728-01-32-515
REGON 011089141
Data wpisu 2008-12-01
Nazwa firmy Sebastian Wiśniewski Wywóz Nieczystości Płynnych
Adres 05-800 Pruszków, ul. Zacisze 3
Telefon
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 3/2016
NIP 5342037233
REGON 141146906
Data wpisu 2016-03-22
Nazwa firmy SIR-COM Wywóz Nieczysztości Płynnych i Stałych Stanisław Zajączkowski
Adres 05-500 Nowa Iwiczna, Ignacego Krasickiego 65
Telefon 22-213-83-01 609809000
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 39/2010
NIP 123-006-05-78
REGON 010064570
Data wpisu 2010-07-01
Nazwa firmy Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg
Adres 05-090 Raszyn, Słowikowskiego 62A
Telefon 22-720-33-97 501126805
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 4/2016
NIP 522-234-54-23
REGON 141200971
Data wpisu 2016-10-10
Nazwa firmy WC LEJEK Iwona Piechulska
Adres 05-831 Nadarzyn, Lazurowa Urzut 6
Telefon
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 1/2014
NIP 118-058-62-31
REGON 600026297
Data wpisu 2014-09-16
Nazwa firmy WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Adres 41-808 Zabrze, Szybowa 2
Telefon
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 02/2015
NIP 6482730408
REGON 241628482
Data wpisu 2015-12-28
Nazwa firmy Wywóz Nieczystości Płynnych Marcin Jasiński
Adres Ul. Mickiewicza 47, 05-800 Pruszków
Telefon 508-650-715
Nr. Rejestrowy/Zezwolenia 3/2019
NIP 526-249-12-08
REGON 146528009
Data wpisu 2019-09-16

 Powrót