Nieczystości ciekłe - podmioty i zezwolenia

UDZIELENIE ZEZWOLENIA  NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,


5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska o ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.


Do wniosku przedsiębiorca zobowiązany jest załączyć:
- zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
- dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
- kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych.
- kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną przedsiębiorstwa dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników,
- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na obszarze własnej gminy działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.


CZAS REALIZACJI

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz, prezydent miasta może:
- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.


Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Burmistrz odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:
- jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
- mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
- przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.


Opłaty skarbowe:

107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie   opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

53,50 zł – opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu działalności,

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

ZAPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ MOŻNA DOKONAĆ:

a)  na konto Urzędu Miejskiego w Piastowie: Konto bankowe Bank PeKaO SA: 32 1240 5497 1111 0010 7489 3897

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku. Termin ten może zostać przedłużony w szczególnych przypadkach np. kiedy wniosek wymaga uzupełnienia , o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PODSTAWA PRAWNA:
1.Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.1469 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
3. Uchwała Nr XXVII/156/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Piastowa.


PODMIOTY ODBIERAJĄCE NIECZYSTOŚCI CIEKŁE:


1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno- Ściekowej „GEA- NOVA” Sp. .z o.o.
NIP 529-000-90-57
Ul. Leśna 1 Jozefów  05-860 Płochocin
tel.  22/ 22 90 05
e-mail.geanova@geanova.pl
nr decyzji: 1/2015 z dnia 09.03.2015
okres obowiązywania : 30.06.2025

2. Usługi Ascenizacyjne Leon Szeląg
NIP 522-234-54-23
Ul. Słowikowskiego 62A
tel.  22/ 720 33 97
e-mail:leon.szelag@ascenizacja.waw.pl
nr.decyzji:04/2016 z dnia 10.10.2016
okres obowiązywania:30.09.2026

3. Clipper sp. Z o.o.
NIP 113-00-10-397
Ul. Pana Tadeusza 6B 30-727 Kraków Filia Warszawa ul. Muszkieterów 31
02-273 Warszawa
Tel. 501 393 824
e-mail: firma@clipper.pl
nr.decyzji:05/2015 z dnia 29.12.2015
okres obowiązywania:01.01.2026

4. Wywóz Nieczystości Płynnych Marcin Jasiński

NIP 526-249-12-08
Ul. Mickiewicza 47 05-800 Pruszków
Tel. 508 650 715biuro@
e-mail: brak
nr.decyzji: 3/2019 z dnia 10.09.2019
okres obowiązywania:17.09.2029

5. SIR- COM Stanisław Zajączkowski
NIP 1230060578
Ul. Krasickiego 65 05-500 Nowa Iwiczna
Tel.504 215 144
e-mail: odpady@sir-com.pl
nr.decyzji:1/2020 z dnia 23.07.2023
okres obowiązywania: 27.08.2030

6. BYŚ Wojciech Byśkiniewicz
NIP 118-009-43-15
Tel.22/835 40 48
e-mail: izabella.kurek@bys.pl
nr.decyzji:2/2022 z dnia 26.05.2023
okres obowiązywania: 10 lat

7. mToilet Sp. Z o.o.
NIP 5361938486
Ul. Toruńska 31 03-226 Warszawa
Tel. 488 488 488
E-mail.mtoile@mtoilet.pl
nr.decyzji:6/2019 z dnia 17.12.2019
okres obowiązywania: 27.12.2029

8. Alfa Partner Sp. Z. o.o.
NIP 9522175654
Ul. Żbikowska 8A 05-800 Pruszków
Tel.48/730 208 208
e-mail. magdalena.milczarska@alfapartner.pl
nr.decyzji: 1/2022 z dnia 18.01.2022
okres obowiązywania: 10 lat

9. WC Lejek Iwona Piechulska
NIP 1180586231
Ul. Żelechowska 7A 96-321 Siestrzeń
Tel. 600 026 297
e-mail:biuro@wclejek.pl
nr.decyzji:01/2014 z dnia 16.09.2014
okres obowiązywania: 15.09.2024

10. Wywóz Nieczystości Płynnych Sebastian Wiśniewski
NIP 5342037233
Ul. Zacisze 3 05-800 Pruszków
Tel 502 060 557
e-mail: brak
nr.decyzji:3/2016 z dnia 22.03.2016
okres obowiązywania: 01.04.2026

11. TLC Rental Sp. Z. o.o.
NIP 9512169882
Ul. Rodzinna 38A 05-806 Sokołów
Tel. 22/ 720 17 17
e-mail :a.przywozna@tlcrental.pl
nr.decyzji:2/2021 z dnia 16.04.2021
okres obowiązywania: 10 lat

12. WCTRON Sp. Z. o.o.
NIP 899 286 35 00
WYB. J. Słowackiego 9 50-406 Wrocław
Tel. 451076690
e-mail: wojciechbuczek@wctron.pl
nr.decyzji:1/2021 z dnia 09.01.2021
okres obowiązywania:  23.02.2031

13. WC Serwis Polska Sp. o.o.
NIP 6482730408
Ul. Szybowa 20E 41-808 Zabrze
Tel. 602178102
e-mail: a.mikolajec@wcserwis.pl
nr.decyzji:02/2015 z dnia 28.12.2015
okres obowiązywania:  01.01.2026

14. Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. Z. o .o .
NIP 5340016439
Ul. Bryły 6 05-800 Pruszków
Tel. 510 203 647
e-mail k.baranski@mzo.pl,sekretariat@mzo.pl
nr.decyzji:5/2019 z dnia 05.11.2019
okres obowiązywania:  05.11.2029

15. TOI TOI Polska Sp. Z. o.o.
NIP 1180042784
Ul. Płochocińska 29 03-044 Warszawa
Tel. 662 151 989
e-mail:lukasz.gronkiewicz@toitoi.pl
nr.decyzji:1/2019 z dnia 02.04.2019
okres obowiązywania:  30.04.2029

16. Usługi dla Ludności Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych Stanisław Strzemiński

NIP 534-157-34-90
Tel. 22 759 38 52
e-mail: brak
nr.decyzji:04/2019 z dnia 10.09.2019
okres obowiązywania:  17.09.2019

17. Bracia Dudzińscy Sp.J.

NIP 536-194-48-77
Tel.22/506-51-61
e-mail: biuro@bracia.eu
nr. Decyzji: 2/2023 z dnia 14.11.2023
okres obowiązywania: 10 lat

18. Toiletki Sp. z o.o.
NIP 6182200037
Tel. 790-708-090
e-mail: biuro@toiletki.pl
nr. Decyzji: Decyzja 3/2024 z dnia 26-04-2024
okres obowiązywania :10 lat


 Powrót