Nabór - Wydział Utrzymania Miasta, ochrona środowiska

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Utrzymania Miasta, Zespół ds. Ochrony Środowiska.

1. Wymagania niezbędne:

1/.  obywatelstwo polskie,
2/. wykształcenie wyższe (ochrona środowiska, nauki  przyrodnicze  lub pokrewne, administracja),
3/.  staż pracy – min. 2 lata (doświadczenie w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o   pracownikach  samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),
4/.  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5/. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
6/.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7/.  bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych oraz przepisów z zakresu ustaw: prawo ochrony środowiska, prawo ochrony przyrody , o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach itp.

2. Wymagania dodatkowe:

1/.  wskazane doświadczenie w pracy w administracji,
2/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
3/.  umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
4/.  dobra znajomość obsługi komputera,
5/.  prawo jazdy.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1/.  prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody,     gospodarki wodnej , ochrony gruntów rolnych i leśnych itp,  
2/.  wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew,
3/.  koordynacja działań związanych z wykonywaniem prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
4/.  opracowywanie wniosków o  dofinansowanie zewnętrzne projektów związanych z ochroną środowiska,
5/. inicjowanie, koordynowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska,
6/.  prowadzenie spraw związanych z opieką nad cmentarzami i obiektami pamięci narodowej,
7/. opracowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony środowiska,
8/. prowadzenie spraw z zakresu sprawozdawczości dotyczącej powierzonych  zadań,
9/. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w zakresie realizacji zadań gminnych.

4. Warunki pracy:

Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 11 Listopada 8 w Piastowie, który nie jest dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją kończyn dolnych.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z obsługą komputera i urządzeń biurowych w pomieszczeniu stałej pracy, oświetlonej światłem naturalnym i sztucznym, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz bezpośrednią obsługą klienta, rozmowami telefonicznymi. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym lub głuchoniemym.

5. Wymagane dokumenty

1/. życiorys /CV/,
2/. list motywacyjny,
3/. kwestionariusz osobowy,
4/. kserokopie świadectw pracy,
5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,
6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/. oświadczenia:
 -   o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 -   o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 -    o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym   procedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w  Wydziale   Utrzymania Miasta – Ochrona Środowiska” w siedzibie Urzędu (Kancelaria)  w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów,  ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 2 lipca 2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofert odrzuconych nie zwracamy.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r, poz.1000) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2018r, poz.1260)”.

Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogi  na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.  
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Kwestionariusz osobowy do pobrania: https://bip.piastow.pl/nabor-na-wolne-stanowisko-u...


 Powrót