Nabór - Wydział Utrzymania Miasta, drogi

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Utrzymania Miasta Urzędu Miejskiego w Piastowie.

1. Wymagania niezbędne:

1/.  obywatelstwo polskie,
2/.  wykształcenie wyższe (techniczne, administracyjne, prawnicze),
3/.  staż pracy – min. 3 lata (doświadczenie w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o   pracownikach  samorządowych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),
4/.  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5/. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,
6/.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
7/.  dobra znajomość procedur administracyjnych, przepisów prawa w zakresie ustawy: o  zamówieniach publicznych, o drogach publicznych, o finansach publicznych, o publicznym transporcie zbiorowym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami itp.

2. Wymagania dodatkowe:

1/.  wskazane doświadczenie w pracy w administracji,
2/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
3/.  umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
4/.  dobra znajomość obsługi komputera,
5/.  prawo jazdy.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1/.  organizowanie komunikacji lokalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2/.  realizacja zadań wynikających z zarządu drogami publicznymi stanowiącymi własność Gminy,
3/. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i gospodarowaniem obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej Gminy,
4/. opiniowanie projektów organizacji ruchu,
5/. uzgadnianie projektów budowlanych dotyczących lokalizowania w pasie   drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; remontu, budowy, przebudowy dróg, koncepcji projektowanych dróg,
6/. wydawanie warunków budowy, rozbudowy, przebudowy: oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulicznego,  sygnalizacji ulicznej,
7/. wydawanie warunków przyłączania do sieci oświetlenia, odwodnienia ulicznego oraz rowów melioracyjnych,
8/.  prowadzenie spraw związanych z przejęciem dróg w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – w zakresie udzielania  informacji o stanie zagospodarowania, zainwestowania, uzbrojenia, urządzania, utrzymania,  modernizacji oraz władania zajętymi działkami wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 roku,
9/.  prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w zakresie udzielania informacji o stanie zagospodarowania, zainwestowania, uzbrojenia, urządzania zajętych działek wg stanu na dzień 29 października 1998 roku,
10/. uzgadnianie podziału działek przyległych do pasa drogowego,
11/. wydawanie uzgodnień wynikających z art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym,
12/. prowadzenie ewidencji dróg oraz organizowanie przeglądów dróg,
13/. nadzór nad realizacją umów w zakresie konserwacji odwodnienia, oznakowania, oświetlenia., przepompowni, sygnalizacji świetlnej, rowów melioracyjnych; wynajmu kabin sanitarnych,
14/. przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia w zakresie nadzorowanych zadań (np. konserwacja oświetlenia, odwodnienia, oznakowania itp.),
15/. współpraca z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami, organami w zakresie wykonywanych zadań (np. Policja, MPWiK, PGE, urzędy itp.),
16/. Uzgadnianie projektów: koncepcji projektowania dróg, remontu, budowy i przebudowy dróg,
17/. Udział w naradach koordynacyjnych ws.  ZUD.

4. Warunki pracy:


Miejsce pracy: Praca w budynku przy ul. 11 Listopada 8 w Piastowie, który nie jest dostosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, z dysfunkcją kończyn dolnych.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z obsługą komputera i urządzeń biurowych w pomieszczeniu stałej pracy, oświetlonej światłem naturalnym i sztucznym, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz bezpośrednią obsługą klienta, rozmowami telefonicznymi. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym lub głuchoniemym.

5. Wymagane dokumenty

1/. życiorys /CV/,
2/. list motywacyjny,
3/. kwestionariusz osobowy,
4/. kserokopie świadectw pracy,
5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,
6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/. oświadczenia:
 -   o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 -   o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 -   o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym   procedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w  Wydziale   Utrzymania Miasta - Drogi” w siedzibie Urzędu (Kancelaria)  w godzinach pracy Urzędu  lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów,  ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 2 lipca 2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofert odrzuconych nie zwracamy.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r, poz.1000) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2018r, poz.1260)”.

Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogi  na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie: https://bip.piastow.pl/nabor-na-wolne-stanowisko-u...


 Powrót