Zmiana imienia

ZMIANIA IMIENIA

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o zmianę imienia wraz z uzasadnieniem.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

DO WGLĄDU:
Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (gdy wniosek składany jest osobiście).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego ul. 11 Listopada 8
parter pokój Nr 2 Klatka B
tel. 22 770 52 75

JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Urząd Stanu Cywilnego 

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO :
Poniedziałek 9:00-18:00,
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00,
piątek 8:00-15:00.

OPŁATY:
37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. do 1 miesiąca
2. do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Piastowie, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.

UWAGI:
1. Zmiana imienia małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
2. W przypadku złożenia wniosku o zmianę imienia małoletniego dziecka przez jednego z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
3. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC bądź w formie pisemnej z podpisem potwierdzonym notarialnie.
4. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę imienia składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
5. Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona.
6. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie imienia jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.
7. Zmiany imienia można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
a) imienia ośmieszającego,
b) na imię używane,
c) na imię, które zostało bezprawnie zmienione,
d) na imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
8. Zmiana imienia następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
9. Wniosek o zmianę imienia składa się do wybranego Kierownika USC (lub jego Zastępcy)
10. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.783 z późn. zm.).


Formularze do pobrania:

Wniosek o zmianę imienia-nazwiska (osoba dorosła)

Wniosek o zmianę imienia-nazwiska dziecka


 Powrót