STRATEGIA ROZWOJU

                                                 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PIASTOWA
                                                                2002-2015

Powiat pruszkowski woj. mazowieckie

Mikroregion: Zachodnie Pasmo Obszaru Metropolitalnego

Ludność w 2000 r. 23400 osób

Powierzchnia: 583 ha

Koordynacja i podsumowanie prac nad strategią:
Centrum Badań Regionalnych
02-323 Warszawa , ul. Radomska 10/12, p.12

tel/faks (022) 822 54 18, 0601 312 107
e-mall: cbr@atos.warman.com.pl


                     Część pierwsza: Diagnoza stanu i wstępne wnioski


I Region metropolitarny i jego bezpośrednie sąsiedztwo

1. Migracje w obszarze metropolitarnym

2. Poziom urbanizacji

3. Problemy rozwojowe Pruszkowskiego Zespołu Miejskiego

II Potencjał rozwojowy Piastowa

1. Potencjał ludnościowy

2. Sytuacja mieszkaniowa

3. Potencjał gospodarczy

4. Aktywność obywatelska

5. Infrastruktura inżynieryjno-techniczna

6. Infrastruktura społeczna

7. Finanse samorządowe


                     Część druga: Konsultacje społeczne i analiza SWOT


1. Konsultacje społeczne


                     Część trzecia: Misja i cele strategiczne, programy operacyjne i projekty wykonawcze


1. Główne założenia strategii

2. Misja i cele strategiczne

3. Programy operacyjne i projekty wykonawcze

4. Zgodność Strategii Rozwoju Piastowa ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego

5. Harmonogram i wstępne oszacowanie projektów

6. Rozkład wydatków z budżetu miasta przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych tej strategii w założonym okresie dziesięcioletnim 2002 - 2011 (w milionach zł)

7. Zasady oceny realizacji strategii

8. Mapa projektów inwestycyjnych

9. Schemat Strategii Rozwoju Piastowa


Załączniki:

1. Załącznik 1. Lista uczestników analizy SWOT przeprowadzonej dnia 01.12.2000 w Piastowie

2. Załącznik 2. Wyniki analizy SWOT

3. Załącznik 3. Zespoły problemowe powołane w toku prac nad Strategią Rozwoju Piastowa Powrót