Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku

Informacje i dokumenty dot. kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

1. Kwalifikacja wojskowa na obszarze powiatu pruszkowskiego przeprowadzona będzie w okresie od dnia 29 maja  do  6 lipca 2023 r.

2. Termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na okres powyżej 3-ch miesięcy na terenie Piastowa, został ustalony w dniach od 9 do 14 czerwca 2023 r. (w dni robocze) dla mężczyzn i 06 lipca 2023 r. dla kobiet.

3. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej prowadzącej kwalifikację wojskową mieścić się będzie w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przy ul. Stanisława Staszica 4 w Pruszkowie. 

4. Na minimum 2 tygodnie przed terminem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, osoby otrzymają imienne wezwanie zawierającą informację o dacie i godzinie stawienia się oraz jakie dokumenty należy przedstawić podczas czynności kwalifikacji wojskowej (wezwanie to otrzymają mężczyźni z rocznika 2004, mężczyźni z roczników starszych 1999-2003, którzy nie stawili się dotychczas do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety z roczników 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej).

5. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia w/w mężczyzn od obowiązku stawienia  się do kwalifikacji wojskowej.

6. Szczegóły dotyczące uczestnictwa w kwalifikacji wojskowej zawiera obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2023 r., z którego treścią można się zapoznać w miejscach publicznych na obszarze Miasta Piastowa oraz na stronie www Urzędu Miejskiego w Piastowie.

7. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny nie stawia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny zgodnie z art. 681 pkt 1 i 3 tejże ustawy.

8. Ewentualne pytania w sprawie kwalifikacji wojskowej będzie można kierować w dniach 29.05-8.06.2023 r. na nr tel. 22 770 52 19, w dni robocze w godzinach 14.00 – 15.00, (za wyjątkiem piątku).

Do pobrania: obwieszczenie o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej


 Powrót