Piastów EKOSTRATEGIEM 2017

Jasno sprecyzowane działania i plany władz Piastowa, tj. nieustannie w stronę ekologii, ograniczenie niskiej emisji, tak aby mieszkańcom żyło się jak najlepiej – zostają zauważane i doceniane w coraz szerszych kręgach. Przyznanie dla naszego miasta tytułu EKOSTRATEG 2017 to znaczące wyróżnienie.
 

Statuetkę EKOSTRATEG 2017 odebrał 26 października w Zielonej Górze Burmistrz Miasta Piastowa podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Doceniona przez kapitułę konkursu lista ekologicznych działań podjętych przez nasze miasto na rzecz poprawy środowiska, jest długa. Miasto Piastów zostało wyróżnione między innymi za: 

•    budowę nowych obiektów miejskich w standardzie energooszczędności: trzy budynki komunalne, zaplanowane do wybudowania: filia przychodni SPZOZ „Piastun” oraz budynek dydaktyczny liceum ogólnokształcącego z halą sportową – wszystkie te budynki będą korzystały z odnawialnych źródeł energii;

•    rozpoczęte prace przygotowawcze i opracowanie projektów instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – ma to pozwolić na obniżenie kosztów energii elektrycznej, a jej nadwyżki będą spożytkowane na zasilanie oświetlenia ulicznego;

•    stopniowa wymiana starego (lampy sodowe) oświetlenia ulicznego na oprawy LED z nowoczesnym sterowaniem;

•    projekt kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej;

•    prace związane z rozpoznaniem i udokumentowaniem zasobów wód termalnych zlokalizowanych na terenie miasta. Jeśli okaże się to możliwe, pozyskane ciepło geotermalne będzie wykorzystane przez istniejącą sieć do ogrzania budynków mieszalnych. Ograniczy to konieczność spalania węgla i drewna w domowych paleniskach;

•    realizacja dużego projektu rewitalizacji zieleni w mieście pn: „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”. Powierzchnia terenów objęta projektem to ponad 11 ha. Zadanie to ma na celu ograniczenie zapylenia i hałasu, jak również osłabienie zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawę możliwości przewietrzania miasta, uzupełnianie zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji oraz zachowania różnorodności biologicznej. W ramach tego przedsięwzięcia uporządkowana zostanie miejska zieleń oraz przybędzie wiele nowych nasadzeń - drzew, krzewów i innych roślin;

•    zawarte porozumienie Piastowa z firmą Veolia Energia Warszawa S. A. i PGNiG Termika na budowę magistrali sieci ciepłowniczej z kablem światłowodowym, łączącej istniejącą sieć ciepłowniczą w rejonie ul. Gierdziejewskiego w Warszawie i Al. Wojska Polskiego w Piastowie. To przedsięwzięcie przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji do powietrza pyłów i gazów pochodzących ze spalania paliw w słabej jakości piecach domowych poprzez podłączenie budynków mieszkalnych do wybudowanej sieci cieplnej;

•    budowa parkingu park&ride z 62 miejscami postojowymi przy ul. J. Hallera - dodatkowo powstanie tu wiata dla rowerów z możliwością ładowania rowerów elektrycznych (zasilanie autonomiczne za pomocą paneli słonecznych) oraz plany budowy kolejnego parkingu park&ride wraz z centrum przesiadkowym przy budynku dworca PKP oraz miejsc postojowych wzdłuż ulicy E. Orzeszkowej;

•    planowany zakup 3 autobusów elektrycznych. wykorzystywane do zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców, w szczególności do obsługi linii wewnętrznych P-1 i P-2 (P-2 kursuje bezpłatnie). Wszystko to ma zachęcić piastowian do korzystania z transportu publicznego zamiast z samochodów, by w ten sposób przyczynić się do zmniejszenia niskiej emisji w mieście;

•    działania zmierzające do zbudowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. J. Poniatowskiego.

•    planowane powołanie klastra energii zakładającego stworzenie porozumienia samorządu i instytucji umożliwiającego efektywne wykorzystanie energii w mieście.

Liczymy, że powyższe i kolejne, nowe proekologiczne założenia uda się zrealizować. Staramy się przy tym pozyskiwać wsparcie ze środków zewnętrznych na ich wykonanie. Na niektóre z nich nasze miasto otrzymało już dofinansowanie, np. na budowa budynków komunalnych prawie 3 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, na rewitalizację zieleni prawie 5,5, mln ze środków unijnych, a na termomodernizację budynków publicznych niemal 8 mln zł (czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie). 

Tytuł Ekostrateg 2017 to dla nas znaczące wyróżnienie i nagroda za pracę na rzecz poprawy jakości środowiska w Piastowie.

Opracowała: Anna Lorens


 Powrót