Podsumowanie inwestycji Miasta Piastowa w 2023 r.Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Piastowie
 – na zadanie pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”. Wysokość dotacji wynosi 297 84,00 zł (75%). W ramach zadania wykonano następujące prace: roboty rozbiórkowe - zdjęcie i utylizacja obecnej nawierzchni poliuretanowej; naprawa betonowej podbudowy, uzupełnienie ubytków i dylatacji żywicą; wykonanie nowej nawierzchni sportowej PU typu natrysk, w tym malowanie linii; uporządkowanie terenu.

      Przeprowadzenie drugiego etapu prac konserwatorskich zabytkowej lokomotywy parowej Ty2-220 wraz z tenderem 32D43-135 w celu wyeksponowania zabytku w Piastowie
– na zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wysokość dofinansowania: 390 911,22 zł (98%). W ramach zadania przeprowadzone zostaną dwa działania polegające na odtworzeniu brakujących elementów układu napędowego oraz wyposażenia budki maszynisty w celu dopełnienia procesu przywracania obiektowi wyglądu zewnętrznego jak najbardziej zbliżonego do okresu służby na PKP jako czynny środek trakcyjny. Poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa pieszych - pozyskano grant w wysokości 100 000,00 zł w ramach programu Rozwój Lokalny ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 (85%) oraz z budżetu państwa (15%). W ramach zadania poprawiono dostępność oraz bezpieczeństwo pieszych przy trzech skrzyżowaniach na ul. Warszawskiej w Piastowie. 

     Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Piastowie – na zadanie pozyskano dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Wysokość dofinasowania: 2 299 999,00 zł (70%). Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu zadaszenia istniejącego boiska w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników. Dodatkowo wykonany zostanie łącznik z istniejącym budynkiem szkoły, zaplecze sanitarno-szatniowe. Wykonane zostaną instalacje: instalacja elektryczna i oświetlenie (LED), instalacja wentylacji i klimatyzacji, instalacje sanitarne oraz niezbędne przyłącza.
Przebudowa ulicy Ogińskiego i budowa ulicy Barcewicza w Piastowie – na zadanie pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Wysokość dofinasowania: 2 782 500,00 zł (60%). Zadanie obejmuję wykonanie robót budowlanych na dwóch odcinkach dróg publicznych w Piastowie. Odcinek nr 1: przebudowa ul. Ogińskiego obejmuję wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Ogińskiego oraz jezdni dróg w obrębie skrzyżowań z ul. Bohaterów Wolności, ul. Skorupki, ul. Kurpińskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Żbikowską. Odcinek nr 2 - budowa ul. Barcewicza w Piastowie: celem inwestycji jest polepszenie funkcjonowania układu drogowego w tym rejonie miasta, poprzez połączenie ulicy Wieniawskiego z ulicą Bohaterów Wolności oraz ulicą Ogińskiego. 

      Budowa ulicy Żbikowskiej w Piastowie – na zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania: 1 900 000,00 zł (95%). Zadanie polega na budowie dwukierunkowej jezdni ulicy Żbikowskiej na odcinku od Alei Piłsudskiego do ulicy Ogińskiego w Piastowie. Inwestycja obejmuje: budowę nawierzchni skrzyżowań z ulicami: Ogińskiego, Paderewskiego, Sułkowskiego i Piłsudskiego; budowę wyniesionego skrzyżowania ulicy Żbikowskiej z ulicą Paderewskiego; budowę chodników o szerokości 2.00m; budowę zatok postojowych parkowania prostopadłego o wymiarach 4.50m x 2.30m (4.50m x 3.60m w przypadku stanowisk dla osób niepełnosprawnych), łączna liczba miejsc postojowych wyniesie 29, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych; remont zjazdów i budowę poboczy; humusowanie oraz obsianie trawą niezagospodarowanej części pasa drogowego. Ponadto, w ramach inwestycji wybudowany zostanie system odwodnienia, który poprzez system wpustów, a dalej poprzez kolektory kanalizacji deszczowej, odprowadzi wody opadowe oraz roztopowe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogińskiego i Sułkowskiego. 


     


Zakup szafy suszarniczej przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Piastów
– na zadanie pozyskano dotację w kwocie 10 762,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnej 2023”Zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Piastów
– na zadanie pozyskano następujące dotacje: 100 000,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnej 2023” ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego; 80 000,00 zł ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości; 40 000,00 zł ze środków Powiatu Pruszkowskiego oraz 18 500,00 zł ze środków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Piastowie. Przedmiotowy pojazd, znacząco wpłynie na skuteczność pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Samochód taki umożliwia szybki i skuteczny dojazd do miejsca zdarzenia, co może być kluczowe w udzieleniu pomocy przed przybyciem innych służb. Zwiększa to mobilność i zdolność interwencji, co może przyczynić się do poprawy sytuacji ofiar przestępstw.Przedsięwzięcie w zakresie tworzenia lokali mieszkalnych przy ul. Dworcowej 4 w Piastowie
– wsparcie finansowe w kwocie 3 181 180,17 zł (85%) pozyskano z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 788 i poz. 1463).
Z Gminnego program „STOP SMOG” w sprawie udzielenia dotacji celowej na wymianę pieca węglowego lub pieca gazowego starej generacji na piec gazowy, piec na biomasę lub piec elektryczny w roku 2023 zostały złożone 63 wnioski z nie ekologicznym źródłem ciepła z czego 59 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych i zostało wymienione na ekologiczne źródła ciepła spełniające przepisy uchwały antysmogowej. 


W ramach konkursu: Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Zadanie realizowane w trybie trzyletnim, do roku 2025. Na rok 2023 przyznane dofinansowanie w kwocie: 100 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

    Modernizacja obiektu sportowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piastowie – na zadanie pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinasowania: 7 200 000,00 zł (95%). Zadanie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piastowie. Działania termomodernizacyjne obejmą m.in.: ocieplenie ścian i stropów, wymianę źródła ciepła z gazowego na pompę cieplną, instalację fotowoltaiczną na dachu budynku oraz instalację solarną. W ramach inwestycji przewidziano także budowę zadaszenia istniejącej trybuny Stadionu miejskiego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.W chwili obecnej Miasto Piastów, złożyło oświadczenie o przyjęciu dotacji z Programu Maluch Plus 2022-2029 na utworzenie 20 miejsc opieki w żłobku z środków KPO w kwocie 717.240,00 zł i utrzymanie przez kolejnych 36 miesięcy od otwarcia w kwocie 601.920.00 zł.Oddanie w użytkowanie nowo wyremontowanej przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie. 
Dofinansowanie w wysokości 298 687,00 zł zostało pozyskane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”. Całkowita wartość zadania wynosi 398 248,00 zł. Na terenie objętym zakresem wykonanych robót znajduje się kompleks boisk, na który składa się: boisko do piłki nożnej i koszykówki o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni całkowitej 2.205,18 [m2]; bieżnia lekkoatletyczna nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 1.633,59 [m2]; skocznia do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 132,12 [m2].

     Wśród rozpoczętych inwestycji jest modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lwowskiej 6.
Budynek będzie służył społeczności lokalnej pełniąc rolę siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Kolejna, niezwykle ważna inwestycja miejska to generalny remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mazurskiej 33, który 1 lutego 2021 uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. Podjęte prace umożliwiły odzyskanie utraconych wówczas mieszkań komunalnych. Mieszkania oddane w użytkowanie w 2023 roku.Budowa kanalizacji deszczowej w centrum miasta.
Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Dworcowej. Nowo wybudowany kolektor deszczowy, kanały deszczowe, 12 przykanalików, komory i studzienki kanalizacyjne zlokalizowane zostaną w ul. Tuwima, ul. Dworcowej oraz ul. 11 Listopada. Obecnie teren ten nie ma prawidłowego odwodnienia i w okresach intensywnych opadów deszczu jest zalewany wodą. Nowo wybudowany kanał deszczowy odprowadzi wody opadowe również z ul. Ks. Popiełuszki, ul. Harcerskej, parkingu przy ul. 11 Listopada oraz całego terenu Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza. Wybudowany kolektor deszczowy o średnicy 1600 mm spełniać będzie rolę zbiornika retencyjnego. Następnie zebrane wody opadowe zostaną przepompowane przez przepompownię wód deszczowych o średnicy wewnętrznej 1,50 m, która zostanie zlokalizowana w pasie drogowym, w poboczu ul. Tuwima. Przetłaczać ona będzie wody opadowe do kanału grawitacyjnego w ul. Tuwima i ul. Reja. 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko ani na tereny sąsiednie. 

Wartość robót budowlanych to: 3 369 922,50 zł. 

Prace przewidziano do wykonania w trzech etapach. Zakończenie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 

Całkowita wartość umowy to ponad 14,5 mln zł, z czego 90% jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Obiekt wykonany został w technologii wysokiej energooszczędności z pompami ciepła i ogniwami fotowoltaicznymi, które w pełni pozyskają energię ze źródeł odnawialnych. Hala jest wyposażona w profesjonalne urządzenia sportowe, a teren wokół niej został zagospodarowany poprzez wykonanie elementów małej architektury. Na terenie szkoły został wyremontowany plac zabaw ku uciesze najmłodszych uczniów. Nową nawierzchnię zyskało przyszkolne boisko sportowe. 


    


Zielono niebieska infrastruktura.


    


Odwiert G1 PiastówDzień Dziecka 2023

Bieg przedszkolaka, występy sceniczne, gry i zabawy ruchowe, animacje i stoiska partnerskie - to wybrane punkty programowe tegorocznego pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 4 czerwca na Stadionie Miejskim w Piastowie.

   Międzypokoleniowe spotkanie świąteczne dla mieszkańców. 

Po raz pierwszy odbyło się międzypokoleniowe spotkanie wigilijne, w którym wzięli udział zarówno seniorzy jak i bardzo młodzi mieszkańcy naszego miasta. Były kolędy, modlitwa i życzenia składane podczas łamania opłatkiem. Była też tradycyjna wieczerza z potrawami wigilijnymi.Program Elena - pozyskane dofinansowanie wynosi 1 355 000,00 EURO

W ramach programu wykonano:
• Opracowanie dokumentacji w celu wykonania geotermalnego otworu GT2
• Opracowanie audytu efektywności energetycznej, opracowanie trzech wariantów modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście 
• Dokumentacja projektowa budynku MOSiR, zadaszenia trybun, magazynu energii
• Wykonanie 22 audytów energetycznych ex ante dla termomodernizowanych budynków użyteczności publicznej 
Dofinansowanie do przebudowy ulicy Dworcowej na odcinku piastowskim w roku 2023 w wysokości 1 300 000,00 złDni Piastowa 2023
Działo się wiele. Ciekawy i bogaty program obchodów sprawił, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a w mieście było kolorowo, zabawnie, sportowo i koncertowo.

    

     


 Powrót