ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia przez nich wniosków w formie dokumentów elektronicznych przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w ustandaryzowane formularze elektroniczne na platformie ePUAP.
W dalszym ciągu będzie istniała możliwość składania pism, podań i wniosków w formie tradycyjnej: papierowej - osobiście w Jednostce lub listownie. Wybór należy wyłącznie do Interesanta.

Czym jest ePUAP z perspektywy obywatela
ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.
Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

Poradnik Interesanta
W celu skorzystania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch podstawowych wymogów:
1. założenie indywidualnego (bezpłatnego) konta użytkownika na platformie ePUAP
2. posiadanie profilu zaufanego ePUAP - czyli zestawu informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą dysponentem konta na ePUAP, który zastał w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego

Na ePUAP zostały udostępnione usługi elektroniczne (po kliknięciu na wybraną usługę, nastąpi przekierowanie na stronę karty usługi z możliwością przejścia do formularza usługi), tj.:

- Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

- Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:  /49c79ypwiy/SkrytkaESP

Warunki skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

1. Wnoszenie podań przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub dostarczanie na elektronicznych nośnikach danych, może się odbywać poprzez:
a. wypełnienie formularza podania na stronie elektronicznej skrzynki podawczej
b. dostarczenie podania w godzinach pracy urzędu do kancelarii Urzędu
2. Dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek).


 Powrót