A Wersja graficzna
A- A A+

Stanowisko ds. budżetu - nabór

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Piastowie (Stanowisko ds. budżetu).

1. Wymagania niezbędne:

1/. obywatelstwo polskie,

2/. wykształcenie średnie ekonomiczne,

3/. staż pracy – min. 2 lata w księgowości,

4/. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

5/. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,

6/. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7/. bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych, ordynacji podatkowej, przepisów dot. księgowości, finansów publicznych i rachunkowości.

2. Wymagania dodatkowe:

1/. wskazane min. roczne doświadczenie w administracji publicznej,

2/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją,

3/. umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,

4/. dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Microsoft Office (Excel, Word), programów księgowych i bankowych.

3. Zakres wykonywanych zadań:

1/. Prowadzenie ewidencji budżetu gminy w zakresie:

  • dochodów wpływających na rachunek bieżący budżetu gminy i ich rozliczenia,
  • środków pieniężnych przekazywanych do Urzędu Gminy i jednostek budżetowych,
  • pozostałych wpływów do budżetu gminy,
  • przychodów, w tym z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  • rozchodów, w tym z zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  • lokowania wolnych środków,
  • rozrachunków,

2/. Kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych, sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, sporządzanie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawień obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych (analityki) budżetu gminy.

3/. Prowadzenie ewidencji syntetycznej w zakresie wydatków niewygasających, uruchamianie środków z rachunku bankowego środków niewygasających jednostkom budżetowym.

4/. Prowadzenie ewidencji syntetycznej środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w zakresie budżetu gminy.

5/. Uruchamianie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do Urzędu Gminy i jednostek budżetowych.

6/. Prowadzenie ewidencji dochodów Skarbu Państwa pobieranych przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe i przekazywanie ich do Dysponentów Budżetu Państwa.

7/. Prowadzenie ewidencji analitycznej opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz ze wstępną egzekucją należności z tego tytułu.

8/. Rozliczanie dotacji celowych udzielanych przez Gminę na zadania bieżące z wyłączeniem dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9/. Sporządzanie sprawozdań budżetowych zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową Rb – 27S, Rb 27ZZ, RB-ZN, Rb-50.

10/.Przyjmowanie, analizowanie i sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych z jednostek budżetowych.

11/.Sporządzanie rocznegobilansu z wykonania budżetu gminy.

4. Wymagane dokumenty:

1/. życiorys /CV/,

2/. list motywacyjny,

3/. kwestionariusz osobowy,

4/. kserokopie świadectw pracy,

5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,

6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7/. oświadczenia:

- o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowiska urzędnicze (Stanowisko ds. budżetu)” w siedzibie Urzędu pok. nr 2 lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 2 – w terminie do dnia 7 maja 2018 r godz. 17.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofert odrzuconych nie zwracamy.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2016 r, poz.922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2016 r, poz.902 z późn.zm.)”.

Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogina określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.


 Powrót