A Wersja graficzna
A- A A+

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od 05.02.2018 r. – 26.02.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w okresie od 15.02.2018 r. – 08.03.2018 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia.

  czytaj więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „J. Tuwima”

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017. poz. 1073 j.t.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piastowie uchwały Nr XL/289/2017 z dnia 27 października 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Piastowa „J. Tuwima”, dla obszaru ograniczonego:

  czytaj więcej

Ogłoszenie - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „J....

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2006 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) informuje się o przyjęciu dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „J. Poniatowskiego”,

  czytaj więcej

Informacje o zamiarze udostępnień kanałów technologicznych cz.2

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego – ul. J. Brandta i ul. K. Przerwy – Tetmajera (od ul. Dworcowej do ul. Styki) Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017.2222 t.j. z dnia 04.01.2018 r.) Burmistrz Miasta Piastowa zawiadamia o zamiarze przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. J. Brandta i ul. K. Przerwy – Tetmajera (od ul. Dworcowej do ul. Styki) w Piastowie wraz z budowa odwodnienia oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla ww. inwestycji drogowej.

  czytaj więcej

Informacja dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż...

Urząd Miejski w Piastowie przypomina o konieczności wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim tj. 2017    zgodnie z art. 111 ust. 11  ustawy  z  dnia 26  października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r. poz.487 z późn. zm.).

  czytaj więcej

XLIV sesja Rady Miejskiej w Piastowie

ZAWIADOMIENIEPrzewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia,że w dniu 30 stycznia 2018 r. o godz. 18.00w sali Rady Miejskiej w Piastowie, Al. Tysiąclecia 1 odbędzie sięXLIV sesja Rady Miejskiej w Piastowie

  czytaj więcej

Protokół Komisji Konkursowej 2018

Protokół Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty w konkursie na zlecenie i dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, kultury, kultury fizycznej i sportu, opieki wychowawczej oraz opieki nad zwierzętami w okresie od 1 lutego 2018 do 31 grudnia 2018 r.

  czytaj więcej

 Powrót