Obwieszczenie - zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego...

OBWIESZCZENIEBurmistrza Miasta Piastowa z dnia 6 października 2017r. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piastowie Nr XXXII/232/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Harcerska- Łaźnia” dla obszaru w granicach działki nr ew. 51/2 z obrębu geodezyjnego 5 , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.10.2017r. do 14.11.2017r . w Urzędzie Miejskim w Piastowie, ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6 w godzinach pracy...

  czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 6...

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piastowie Nr XXXII/232/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Harcerska- Łaźnia” dla obszaru w granicach działki nr ew. 51/2 z obrębu geodezyjnego 5 , wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.10.2017r. do 14.11.2017r. w Urzędzie Miejskim w Piastowie, ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu. Projekty planu i prognozy udostępnione będą na stronie...

  czytaj więcej

XL sesja Rady Miejskiej w Piastowie

ZAWIADOMIENIEPrzewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie zawiadamia,że w dniu 10 października 2017 r. o godz. 18.00w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piastowie (Al. Krakowska 20 )odbędzie sięXL sesja Rady Miejskiej w Piastowie

  czytaj więcej

Obwieszczenie - zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 15 września 2017r.Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piastowie Nr XVI/98/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa - "S. Noakowskiego" dla obszaru położonego w obr. 4 ograniczonego:

  czytaj więcej

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości gruntowych

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od 19.09.2017 r. – 10.10.2017 r. oraz na stronie internetowej www.piastow.pl,  został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia, w drodze zamiany.

  czytaj więcej

Informacja o obsłudze bankowej

Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Piastowie  informuje, że od dnia  18.08.2017 r. Miasto Piastów obsługuje: Bank PKO SA ,  Centrum Korporacyjne w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 72, 20-076 Lublin.

  czytaj więcej

XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Piastowie.

  czytaj więcej

Obwieszczenie - plan zagospodarowania przestrzennego "S. Noakowskiego"

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 15 września 2017r. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piastowie Nr XVI/98/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa - "S. Noakowskiego" dla obszaru położonego w obr. 4 ograniczonego:

  czytaj więcej

 Powrót