A Wersja graficzna
A- A A+

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Programy dotacyjne dla osób młodych

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca osoby, które nie ukończyły 30 roku życia, do skorzystania ze wsparcia dostępnego w  ramach funduszy europejskich przewidzianego dla Polski w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.  Młode osoby mogą wziąć udział w projektach, które oferują różne formy pomocy - od pieniędzy na zakładanie działalności gospodarczej przez szkolenia, kursy aż po płatne staże. W większości z nich zapisy trwają w lutym i marcu 2019 roku lub obowiązuje nabór ciągły do wyczerpania miejsc.

  czytaj więcej

Budowa i wyposażenie PSZOK

W dniu 24 stycznia 2019 roku zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piastowie”. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

  czytaj więcej

Moja e-bibliotek@

W dniu 7 października 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowę podpisali Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego , Grzegorz Benedykciński burmistrz Grodziska Mazowieckiego i Dorota Olejnik dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki jako lider projektów imieniu bibliotek partnerskich.

  czytaj więcej

Dofinansowanie unijne dla Przedszkola nr 3

Poprawa jakości i wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Piastowie przy ul. C. Godebskiego 21. W dniu 21 września 2018 r. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie Pani Danuta Rusak wraz ze Skarbnik Miasta Piastowa Panią Grażyną Wójcik, podpisały umowę o dofinansowanie dla Miasta Piastowa  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2010 w wysokości 224 564,76 zł.

  czytaj więcej

Odnowa tkanki mieszkaniowej

12 lipca Burmistrz Miasta Piastowa podpisał kolejną umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Tym razem Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał naszemu miastu dotację na realizację projektu pn. „Odnowa tkanki mieszkaniowej w Mieście Piastów”. Piastów otrzyma na ten cel 6 283 804,12 zł dofinansowania, z czego 5 174 897,51 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1 108 906,61 zł z budżetu państwa. Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 7 487 420,73 zł.

  czytaj więcej

Willa Millera i targowisko

26.03.2018 Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska 26 marca 2018 roku wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski wraz ze skarbnikiem Piastowa Grażyną Wójcik podpisali umowę o dofinansowaniu projektu pn. „Kompleksowy remont i modernizacja Willi Millera wraz z otaczającym parkiem i przebudową terenu targowiska”. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt ten otrzyma 5 423 688,07 zł dofinansowania, w tym4 519 740,06 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 903 948,01 złz budżetu państwa. Całkowita wartość projektu to 6 149 320,08 zł. Projekt realizowany jest w ramach...

  czytaj więcej

Termomodernizacja budynków

20 listopada 2017 roku Burmistrz Piastowa Pan Grzegorz Szuplewski wraz ze Skarbnikiem Miasta Panią Grażyną Wójcik podpisali umowę z Zarządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Panią Elżbietę Lanc o dofinansowaniu projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Piastów”. 

  czytaj więcej

Virtual WOF

W dniu 16 października 2017 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Virtual WOF, czyli Wirtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt, którego liderem jest m.st. Warszawa, realizowany będzie na terenie 26 gmin woj. mazowieckiego. Jednym z partnerów jest Piastów.

  czytaj więcej

Szkoły przyszłości

W dniu 21 lipca 2017 r w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych w Warszawie doszło do podpisania przez P. Hannę Babikowską – pełnomocnika projektu i Dyrektora Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Piastowie umowy o dofinansowanie projektu pn. ” Szkoły przyszłości – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Liceum  i Gimnazjum (obecnie szkoły podstawowej) w Piastowie.

  czytaj więcej

Rozwój terenów zieleni

Miasto Piastów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Poprawa jakości środowiska w Mieście Piastowie poprzez rozwój terenów zieleni”.Celem projektu jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia środowiska w Piastowie poprzez zwiększenie terenów zielonych. Dofinansowanie projektu z UE: 7 732 516,75 złPlanowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi – 9 109 378,53 zł.

  czytaj więcej

Parkuj i Jedź przy ul. J. Hallera

15 lutego 2017 roku Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie odebrał symboliczny czek na 15,4 mln złotych. Kwota przeznaczona jest na budowę czterech parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” w Pruszkowie (lider porozumienia), Piastowie i Michałowicach.

  czytaj więcej

Ścieżki rowerowe w Piastowie

13 lutego 2017 roku Miasto Piastów podpisało z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie realizacji projektu „Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

  czytaj więcej

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne WOF

Miasto Piastów 21 lutego 2014 roku zawarło z 40 gminami porozumienie o współpracy w ramach ZIT WOF, a 8 grudnia 2015 roku porozumienie partnerskie z Miastem Stołecznym Warszawa, które jest liderem tegoż partnerstwa. Celem współpracy jest realizacja projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

  czytaj więcej

 Powrót