A Wersja graficzna
A- A A+

Nabór - inspektor ds. ochrony danych osobowych

Dyrektor Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa w Piastowie, ul. 11 listopada 8, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

nazwa stanowiska  -  inspektor ds. ochrony danych osobowych


O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


1.    Wymagania niezbędne:
-    praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu:
-    krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych (w szczególności dokładna znajomość RODO),
-    działania i funkcjonowania systemu oświaty (przedszkoli, szkół i placówek oświatowych),
-    procedur administracyjnych i funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego (gminy),
-    operacji przetwarzania danych, systemów informatycznych i zabezpieczeń.


2.    Wymagania dodatkowe:

-   doświadczenie w pracy operacyjnej związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji
-    specjalistyczna wiedza z zakresu prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych (studia podyplomowe, szkolenia) oraz umiejętność realizacji ustawowych zadań,
-    zdolność do promowania kultury ochrony danych wewnątrz organizacji.


3.    Zakres wykonywanych zadań:
- informowanie administratorów danych osobowych oraz pracowników o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych o zadaniach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tym zakresie,
- monitorowanie procesów przetwarzania danych osobowych,
- przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
- przeprowadzanie audytów,
- ciągłe monitorowanie operacji przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
- dokonywanie oceny skutków (analiza ryzyka) na planowe operacje związane z przetwarzaniem danych osobowych,
- współpraca z organem nadzorczym (Prezesem UODO),
- pełnienie funkcji punktu kontaktowego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w placówkach oświatowych Miasta Piastowa.

4.    Warunki pracy:

-    wymiar etatu: pełen etat,
-    umowa na czas nieokreślony po zakończeniu okresu próbnego 


5.    Wymagane dokumenty:
-    list motywacyjny oraz CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
-    kserokopie świadectw pracy,
-    kserokopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie i  posiadane kwalifikacje zawodowe,
-    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:


Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa
05-820 Piastów, ul. 11 listopada 8 z dopiskiem – NABÓR - Księgowość
 w terminie do dnia 16 marca 2018 r.


Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum.
 Powrót