A Wersja graficzna
A- A A+

IV nabór na wolne stanowisko - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Burmistrz Miasta Piastowa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PIASTOWIE.


1. Wymagania niezbędne:

1/. obywatelstwo polskie,

2/. osoba kandydująca spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3/. doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w jednostkach budżetowych,

4/. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;

5/. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich,

6/. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7/. bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe, procedur administracyjnych, przepisów dot. księgowości i rachunkowości.

2. Wymagania dodatkowe:

1/. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją,

2/. umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,

3/. umiejętność prowadzenia rozmów z trudnym interesantem, odporność na stres,

4/. dobra znajomość obsługi komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • 1. kierowanie pionem finansowo-księgowym, zgodnie ze strukturą organizacyjną jednostki,
 • 2. prowadzenie rachunkowości jednostki w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań w zakresie ewidencji i sprawozdawczości budżetowej oraz planowanie gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej,
 • 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • 4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz sprawowanie nadzoru i wykonywanie bieżącej kontroli w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wydatków,
 • 5. sprawowanie nadzoru wynikającego z funkcji głównego księgowego jednostki budżetowej nad mieniem i wydatkami jednostki oraz zapewnienie sprawnego przebiegu inwentaryzacji składników majątku, a także realizacji wniosków komisji inwentaryzacyjnej,
 • 6. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
 • 7. zapewnienie wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
 • 8. nadzór nad przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • 9. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności :
 • - zasad prowadzenia rachunkowości,
 • - zakładowego planu kont,
 • - obiegu dokumentów,
 • - zasad przeprowadzania inwentaryzacji,
 • 10. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 • 11. nadzór nad dekretowaniem dowodów księgowych,
 • 12. prowadzenie bieżącej kontroli list płac, rachunków za prace zlecone, naliczeń powodujących zobowiązania wobec ZUS, urzędu skarbowego i innych instytucji,
 • 13. stałe współdziałanie z organem nadzorującym we wszystkich sprawach wymagających  uzgodnień, uzasadnień lub opinii,
 • 14. stałe utrzymywanie kontaktu roboczego z bankiem (bankami), instytucjami finansowymi, ubezpieczycielami i organami podatkowymi,
 • 15. prowadzenie działalności edukacyjnej i prewencyjnej wśród pracowników podległych, innych pracowników jednostki oraz osób materialnie odpowiedzialnych. 


4. Wymagane dokumenty

1/. życiorys /CV/,
2/. list motywacyjny,
3/. kwestionariusz osobowy,
4/. kserokopie świadectw pracy,
5/. dokumenty poświadczające wykształcenie,
6/. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7/. oświadczenia:
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procedurą naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Nabór na wolne stanowiska urzędnicze – Główny Księgowy ”w siedzibie Urzędu (Kancelaria)w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu: 05-820 Piastów,ul. 11-go Listopada 2 w terminie do dnia 25 marca 2019 r godz. 17.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Piastowa /www.piastow.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 24.05.2018r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 r, poz.1000) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2018r, poz.1260)”.

Po pomyślnym przejściu etapów naboru (część pisemna i ustna) z wyłonionym kandydatem, pracodawca - Burmistrz Miasta Piastowa - zawrze umowę terminową o pracę na okres 6 miesięcy. Jeśli po tym okresie Burmistrz Miasta Piastowa uzna , że pracownik spełnia wymogi na określonym stanowisku może z nim zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Kwestionariusz i dodatkowe informacje na stronie: http://bip.piastow.pl/iv-nabor-na-wolne-stanowisko-glowny-ksiegowy#


 Powrót