A Wersja graficzna
A- A A+

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego - przebudowa ul. P. Wysockiego

Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017.2222 t.j. z dnia 04.01.2018 r.) Burmistrz Miasta Piastowa zawiadamia o zamiarze przystąpienia do przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. P. Wysockiego na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do al. Wojska Polskiego w Piastowie oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla ww. inwestycji drogowej.

Burmistrz Miasta Piastowa informuje ponadto, że:

  • 1. Stosownie do art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

  • a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  • b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

  • 2. Stosownie do art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Burmistrz Miasta Piastowa, ul. 11 Listopada 2, 05-820 Piastów.

  • 3. Stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

  • 4. Stosownie do art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą, w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

 Powrót